Åpnet miljøgate i Veggli

Buskerud fylkeskommune satser på trygge og trivelige tettsteder: - Nå blir det bedre for gående og syklende, sier fylkesvaraordfører Olav Skinnes.

Tirsdag formiddag foretok fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Senterpartiet) den offisielle åpningen av miljøgata i Veggli.

Rollag kommune har fått fire millioner kroner av Buskerud fylkeskommune til sentrumsprosjektet.

Det er laget fortau, veibanen er smalet inn for at bilister skal senke farten, strekningen har fått 40-sone og det er laget fartsdumper.

- Utgangspunktet for støtten er å bidra til å bedre forholdene spesielt for gående og syklende, og dermed også legge til rette for mer fysisk aktivitet og i området, sier Olav Skinnes.

I fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger 2013 - 2017er det satt av 12,5 millioner kroner til miljøtiltak, derav 10 millioner kroner til «trygge og trivelige tettsteder».

Bakgrunn var at noen viktige fylkesveger går gjennom tettsteder med til dels stor trafikk, og dårlige forhold for gående og syklende.

I satsingen ble det valgt å prioritere tre steder i Buskerud:

  • Tofte i Hurum (fv.281)
  • Krøderen Krødsherad (fv.280)
  • Veggli (fv.40)

- Trygge og trivelige tettsteder legger også til rette for større aktivitet generelt i sentrumsområder, og skaper også bedre grunnlag for lokalt næringsliv- kanskje spesielt handels- og servicenæring, avslutter Olav Skinnes.

Det er Rollag kommune som har stått for planlegging og gjennomføring, og Statens vegvesen har bidratt med å få på plass tekniske løsninger.


Publisert 14. mai 2019, oppdatert 14. mai 2019.