Fylkeskommunen skal bruke over 600 millioner kroner på veier i Buskerud

Buskerud fylkeskommune bruker i år 613 millioner kroner til drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegene. Se kart over strekninger der du bor.

Samferdselspolitikerne i fylkeskommunen godkjente i sist møte leveranseavtalen for 2019 mellom Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen.

Fylkeskommunen eier over 1 800 km fylkesveger og skal i år bruke 613 millioner kroner til drift, vedlikehold og investeringer.

  • Drift og vedlikehold: 350,9 millioner kroner
  • Investeringer: 261,9 millioner kroner

- Vi skal gjennomføre store investeringer i år, blant annet Asdøla bru i Lier og Austvoll bru i Flå. Dette er viktige prosjekter som betyr mye for lokalsamfunnene, sier Olav Skinnes (Senterpartiet), leder av hovedutvalget.

Les også: Fylkeskommunen skal bruke 3,8 mrd på Buskerudsamfunnet

Olav Skinnes

Store investeringsprosjekter som gjennomføres i 2019:

  • Fylkesveg 285 Asdøla bru i Lier kommune (66 millioner kroner)
  • Fylkesveg 280 Hervik bru i Krødsherad kommune (14 millioner kroner)
  • Fylkesveg 203 Austvoll bru i Flå kommune (60 millioner kroner)
  • Fylkesveg 319 Svelvikveien (videreføring, ferdig 2019)
  • Fylkesveg 51 Klanten - Oppland grense (videreføring, ferdig 2019)
  • Fylkesveg 192 Haslerud - Fyrandsbråten (videreføring, ferdig 2020)

Asdøla bru
Asdøla bru i Lier kommune er smal og ligger i en krapp sving, noe som skaper et trafikkfarlig punkt på vegruta. Foto: Google Maps

Fylkeskommunen setter av 50,4 millioner kroner til trafikksikkerhet. Hele 45,7 millioner kroner av dette er satt av til tiltak på fylkesveg 40 mellom Hvittingfoss og Geilo.

- Vi skal bruke 25 millioner kroner på å bygge sju midtdelere på strekningen i Rollag og Flesberg, slik at veien blir tryggere, fortsetter Skinnes.

Vegvesenet utfører oppgavene

Leveranseavtalen gjelder for 2019 og beskriver oppgaver Statens vegvesen skal utføre på vegne av Buskerud fylkeskommune innenfor drift og vedlikehold, investeringer, overordnet planlegging- samt øvrig bistand etter nærmere behov.

- Det legges opp til å investere 20,8 millioner kroner i tiltak for gående og syklende, sier Skinnes.

- Av dette settes av 10,5 millioner kroner til mindre tiltak skoleveger i kommunene Drammen, Lier, Gol og Hemsedal, sier han.

Planen for asfaltarbeider er foreløpig fordi den bygger på tilstandsregistreringer sommerhalvåret 2018.

Dekkelegging 2019

- Asfaltprogrammet kan bli noe endret når vi har oversikt over hvordan vinteren 2018/2019 har påvirket tilstanden på vegnettet, sier samferdselsdirektør i fylkeskommunen, Gro Solberg.

Andel asfaltert gang- og sykkelveg (inkludert fortau) vil i år utgjøre ca. 10%. Vedlikeholdsetterslepet (inklusive bruer) vil bli tatt igjen med 22 mill.kr i år.

Leveranseavtalen bygger på handlingsprogram for samferdsel perioden 2018 - 2021 og vedtatt Økonomiplan 2019 - 2022.

Dette blir siste leveranseavtale mellom partene før Viken fylkeskommune etableres i 2020.


Publisert 5. februar 2019, oppdatert 5. februar 2019.