Fylkesutvalget gir 2,5 mill. til fornyelse av utstillingene ved Norsk Bergverksmuseum

- Kulturmiljøet Kongsberg Sølvverk er av nasjonal betydning og det er av stor betydning at dette blir godt ivaretatt.

Norsk Bergverksmuseum har søkt Buskerud fylkeskommune om tilskudd på 5 millioner kroner til å fornye og oppgradere museets utstillinger frem mot Sølvverkets jubileum 2023 og Kongsbergs byjubileum 2024.

Fylkesutvalget vedtok i sist møte å bevilge 2,5 millioner kroner til arbeid med fornying av utstillinger og opplevelseskonsept.

Det forutsettes at Kongsberg kommune, staten og øvrige aktører bevilger midler.

Bergverksmuseet har gjennomført en analyse av dagens utstillingstilbud og konkludert med at utstillingene er utdaterte.

For å være et attraktivt besøksmål for dagens publikum må museet fornye formidlingsløsningene og oppgradere lokalene.

Museet har utviklet en masterplan som beskriver et helt nytt opplevelseskonsept, der hovedmålgruppen er ungdom mellom 12-20 år.

Gjennom konseptet «Jakten på Sølvet» skal publikum blant annet involveres i en kombinasjon av rollespill og jakten på museets hovedattraksjon; den unike trådsølvsamlingen.

Oppgraderingen innebærer også nye fasiliteter og mer fleksible lokaler som i større grad åpner for flere arrangement; seminarer, workshops, makerspace, kulturinnslag, møtevirksomhet, servering og butikk. Det er også tegnet inn nye lokaler for Skimuseet med egen inngang.


Publisert 5. september 2019, oppdatert 5. september 2019.