- Kreative innspill

120 møtte opp på innspillsmøter i regionene. - Mange gode og kreative ideer om framtidas idrett og friluftsliv i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune har den siste måneden vært på innspillsturne i forbindelse med ny strategi for idrett og friluftsliv 2014-2017, og møtt mennesker som daglig jobber i enten den frivillige eller profesjonelle delen av idretten og friluftslivet i Buskerud.

Det er blitt diskutert mange tematikker og utfordringer som strategien har som hensikt å bidra med en løsning på.

Seks møter i seks regioner
Seks møter i seks ulike regioner med innspill fra rundt 120 mennesker fra ulike posisjoner rundt omkring har bidratt til et solid grunnlag for utarbeidelse av strategier.

Nå starter den store jobben med å bearbeide alle innspillene, slik at de kan leses som konkrete strategiforslag i høstens høringsutkast.

- Innspillsmøtene har vært veldig positive, med representasjon fra et vidt spekter av organisasjoner og deres respektive organisasjonsledd, sier idrettskonsulent Øyvind Gonsholt i fylkeskommunen.

- Det som også er interessant er at vi opplevde mye enighet fra møte til møte om hva som kan og bør gjøres bedre, uten at vi måtte stille ledende spørsmål, fortsetter han.

- Gode diskusjoner
Med på alle møtene har Buskerud Idrettskrets vært, først og fremst som representant for idretten i fylket, men også som møteledere.

Styreleder Roar Bogerud, som også sitter som representant for idrettskretsen i styringsgruppa, har fungert som nøytral møteleder på flere av møtene, og sier det ikke har vært noe problem å holde seg nøytral.

- Med så mange sentrale personer fra både idrett og friluftsliv, både tillitsvalgte i lag og foreninger, politikere og ansatte i kommuner, opplevde vi gode diskusjoner med høy grad av vilje til å se på nye løsninger for å utnytte ressursene i idretten og friluftslivet bedre, forteller Bogerud.

- Spesielt vil jeg fremheve ideene om anleggstanker på tvers av kommunegrensene og det at man i større grad tenker kombinasjonsanlegg for idrett og friluftsliv.

- I tillegg er dette helt i tråd med innholdet i vår nye idrettsmelding, sier han.

- Utfordring for friluftslivet
Også friluftslivets representant i styringsgruppen, Henning Wikborg fra Drammen og Opland turistforening gleder seg over at strategiarbeidet er godt i gang, men mener at friluftslivet har en vei å gå når det gjelder organisering og representasjon i slike sammenhenger.

- Idretten har en helt annen organisering og mottar betydelige midler fra det offentlige til blant annet å fronte egne interesser, sier Henning Wikborg.

- Den samme koordineringen har ikke friluftslivet, dermed blir det en utfordring å involvere seg på samme måte som idretten, ikke bare i denne konkrete sammenhengen, men også med tanke på utfordringene vi står overfor med byutvikling, folkehelse og miljø, fortsetter Wikborg.

- Et viktig moment er å skape mer kraft i de organisasjonsleddene man har, samle ressursene for å stille med en tydeligere stemme. En del av strategien kan dermed være å realisere dette.

- Et viktig mål fremover må bli opprettelsen av et friluftsråd for Buskerud, bestående av frivillige friluftsorganisasjoner som jobber med et dugnadsbidrag, fortsetter Wikborg.


Representanter fra Modum, Sigdal og Krødsherad med gode innspill på Tyrifjord.

- VI trenger sterke stemmer
- Dette er hva hele strategien handler om, sier idrettskonsulent Gonsholt.

- Samordning av ressurser for å skape optimal utnyttelse av de virkemidlene vi har.

- Vi trenger sterke stemmer som kan sette idretten på agendaen, friluftslivet på agendaen og som sammen kan skape en sterkere synliggjøring av viktigheten av å skape mest mulig aktivitet for flest mulig, enten om det er gjennom idretten eller friluftslivet, eller et sted midt i mellom, sier Øyvind Gonsholt.

Friluftslivet representerer sine egne interesser og organisasjon, men samtidig også et perspektiv som det er helt sentralt at vi har med i en slik strategi, nemlig viktigheten av å tilrettelegge for uorganisert aktivitet.

Lavterskeltilbud
Mange finner sine aktivitetstilbud utenfor den organiserte idretten og friluftslivet, og viktigheten av at mennesker som ikke finner det naturlig å drive aktivitet gjennom organisert trening, men kanskje trenger lavterskeltilbud i nærheten av der de bor, er en oppgave som friluftslivsorganisasjoner som Drammen og Opland Turistforening ser på som helt sentral.

- Den store andelen av befolkningen som vi ønsker å aktivisere, lar seg kanskje aller lettest rekruttere gjennom tiltak i natur og bynære friluftslivstilbud, fortsetter Wikborg.

Styreleder i Buskerud Idrettskrets er enig i at anlegg som skaper mest mulig aktivitet bør være et fokus i årene fremover.

- Dette er noe idrettsmeldingen tar opp som en av sine viktigste poenger, og som vi er enige i, sier han.

Og slik at denne satsingen understrekes tilstrekkelig refereres det til side 109 i stortingsmelding 26 «Den norske idrettsmodellen» der det står;

«Som en følge av en endring av tippenøkkelen tas det sikte på at satsingen på friluftsliv styrkes. Kulturdepartementet vil derfor prioritere anlegg for egenorganisert aktivitet».

Dette er spennende tanker som det tas hensyn til i det videre arbeidet med «Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud 2014-2017».


Publisert 12. juni 2013, oppdatert 26. august 2019.