- Uaktuelt å flytte Viken filmsenters hovedkontor ut av Drammen

Fylkespolitikerne i Buskerud reagerer skarpt på anbefalingen om å flytte hovedkontoret for det regionale filmsenteret til Bærum.

  • Av Carsten Øhrn

Viken Filmsenter AS ble etablert av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Vestfold Østfold i 2011.

De fire fylkene eier 25 prosent av selskapet hver, og fordelingen av driftstilskudd fylkene imellom baserer seg på folketall.

Nå ønsker Oslo kommune å bli en del av Viken Filmsenter AS, og i den forbindelse er det laget en rapport av Kulturmeglerne AS Oslo inn i Viken Filmsenter? - en mulighetsstudie som vurdere fordeler og ulemper ved en sammenslåing.

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap) reagerer sammen med de andre fylkespolitikerne i Buskerud skarpt på rapportens omtale når det gjelder lokalisering:

«FLYTTE ADMINISTRASJONEN TIL FILMPARKEN PÅ JAR: Når man først har et aktivt og levende filmproduksjonsmiljø i et av eierfylkene, et filmstudio som har eksistert i over 80 år der staten og Oslo kommune er blant eierne, der Mediefabrikken også har lokaler, er det naturlig å konkludere med at Nye Viken burde samles i Filmparken. Vikens administrasjon ble også anbefalt lagt til Filmparken på Jar i Kalkvik-rapporten. Det var også enighet i de fire eierfylkene om at administrasjonen burde ligge her.»

- Vi er meget opprørte over å kunne lese i rapporten at konsulentene anbefaler at hovedkontoret for administrasjonen skal ligge på Jar i Bærum, hvilket er helt i utakt med hva Buskerud fylkeskommune mener om saken både administrativt og politisk.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Viken Filmsenter kontor i Drammen
Viken Filmsenters hovedkontor ligger på Grønland i Drammen.

Fylkesutvalget i Buskerud kjenner seg ikke igjen i rapporten punkt 5.3 og vedtok i sist møte at de forutsetter at Viken Filmsenter fortsatt skal være lokalisert i Drammen.

- Det er viktig og en av forutsetningene for det regionale filmsenteret at hovedkontontoret skal fortsette å være der det er i dag - som er et utmerket lokasjonssted, sier Roger Ryberg (Ap) fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune.

Det var en utredning fra Arild Kalkvik Consulting – Kalkvik-rapporten – som i sin tid foreslo Jar. Kulturdepartementet forutsatte at det regionale filmsenteret ikke skulle ligge på Jar i Bærum.

en ny rapport fra Kalkvik (oktober 2011) ble det konkludert med at Drammen da var det beste alternativet for hovedkontor:

Basert på vurderingen av tre gode kandidater for plassering av hovedkontor anbefales derfor at Viken Filmsenter starter forhandlinger med Drammen kommune.

Viken Filmsenter AS, plassering av hovedkontor. Rapport av Arild Kalkvik Consulting

- Det har vært en forutsetning hele tiden at Viken Filmsenter skal være lokalisert i Drammen, og det er ingen ting som er endret på det, sier Rune Kjølstad (H), gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Buskerud.

- Det står fast for oss at skal Oslo innlemmes i dette samarbeidet, så må man også stå for det man tidligere har vært enige om at Drammen skal være hovedsete, sier Kjølstad.

Viken Filmsenter til Drammen
Arkivfoto 2011: Representanter for de fire eierfylkene da det ble klart at Drammen ble valgt som hovedkontor. 

Vedtak fylkesutvalget i Buskerud tirsdag 7. juni:

  • Buskerud fylkeskommune stiller seg positiv til en innlemmelse av Oslo kommune som eier i Viken Filmsenter AS, under forutsetning av at dette utløser økt statlig tilskudd til utvikling ogproduksjon ved filmsenteret.
  • Fylkesrådmannen gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Oslo kommune og eierfylkene om en eventuell innlemmelse av Oslo kommune.
  • Ved en innlemmelse av Oslo skal Viken Filmsenter AS sørge for fortsatt aktivitet og faste treffpunkter i alle eierfylkene.
  • Fylkesrådmannen gis fullmakt til å utarbeide Buskerud fylkeskommunes eierstrategi for Viken filmsenter AS. Eierstrategien skal legges fram for fylkesutvalget for godkjenning.
  • Fylkesutvalget kjenner seg ikke igjen i rapportens punkt 5.3 – lokalisering. Fylkesutvalget forutsetter at Viken Filmsenter skal være lokalisert i Drammen.

Viken Filmsenter skal bidra til å ivareta den regionale rollen i norsk filmpolitikk, herunder å drivemed kompetanseutviklende tiltak for den profesjonelle filmbransjen, og tildele utviklings- ogproduksjonsstøtte til kort- og dokumentarfilm, animasjonsfilm, spillefilm og spill.


Publisert 8. juni 2016, oppdatert 26. august 2019.