38 millioner i spillemidler

Buskerud får 38 millioner kroner i spillemidler i år. Nå starter prosessen med å fordele pengene til kommunene.

Regjeringen har fordelt 740 millioner kroner i spillemidler til idrettsanlegg i landets fylker.

Buskerud får 37.884.000, en oppgang på en million kroner fra 2012.

Til de tre spillemiddelordningene er det i år fordelt følgende:

  • 34 millioner kroner til ordinære anlegg
  • 3, 3 millioner kroner til nærmiljøanlegg
  • 556.000 kroner til forenklede nærmiljøanlegg

Rettferdig fordeling
- Disse skal fordeles på anlegg som bygges ute i kommunene, og som alltid er det en utfordring å prioritere midlene slik kommunene får en rettferdig fordeling, sier idrettskonsulent Øyvind Gonsholt i Buskerud fylkeskommune.

- Grunnen til dette er at det rett og slett søkes om midler til en langt høyere sum enn det vi har til rådighet, fortsetter idrettskonsulenten.

- Men med en god prosess, i samarbeid med Buskerud idrettskrets og endelig vedtatt prioritering i hovedutvalg for regionalutvikling og kultur i mai håper vi at vi kommer frem til en hensiktsmessig fordeling, sier Gonsholt.

Spennende tid for idretten
Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding om idrett, kalt «den norske idrettsmodellen».

- Denne inneholder en del interessante momenter, kanskje mest interessant er økningen av andelen spillemidler til idrett av overskuddet til Norsk Tipping, en andel som innen 2015 skal økes fra 45,5 % til 64 %, forklarer Gonsholt.

- Dette kan bety en oppsving når det gjelder bygging av idrettsanlegg, og med det være med på å skape bedre arenaer for idrett og fysisk aktivitet, også for oss i Buskerud, mener han.

Ny strategi for idrett og friluftsliv
I kjølvannet av stortingsmeldingen har også Buskerud fylkeskommune satt i gang en prosess for å utforme en ny strategi for idrett og friluftsliv i fylket vårt.

- Hensikten er å samle idrettens og friluftslivets ønsker og målsetninger i en felles strategi, en strategi som vi ønsker skal være førende for idretten og friluftslivets utvikling i perioden 2014-2017, sier Gonsholt.

- Enten du jobber som ansatt i en kommune eller om du er frivillig i et idrettslag eller i en friluftslivsorganisasjon, er du med på å forme Buskerud som idretts- og friluftslivsfylke, og jeg er sikker på at du har en formening om hvordan ting kan bli enda litt bedre, sier han.

Innspillsmøter i alle regionene
- Disse meningene ønsker vi at kommer frem når vi i månedsskiftet mai/juni arrangerer innspillsmøter i alle regionene i fylket, avslutter idrettskonsulent Øyvind Gonsholt.

Møtene er åpne for alle.

Resultatene av disse innspillsmøtene, sammen med høringer også til høsten, ønsker fylkeskommunen skal utgjøre en samlet strategi for hvordan vi bruker ressursene vi har tilgjengelig innenfor de to viktige områdene, blant annet de ovennevnte spillemidlene.


Publisert 24. april 2013, oppdatert 26. august 2019.