2 millioner til istandsetting av museumsbygninger i Buskerud

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok i sitt møte 17. oktober 2018 å avsette to millioner til å sette i stand museumsbygninger i fylket. Dette vil gi et løft for museenes arbeid med vern og vedlikehold av noen av Buskeruds viktigste historiske bygninger.

Behov for vedlikehold av de kulturhistoriske bygningene ved museene

På museene i Buskerud står det ca. 360 kulturhistoriske bygninger med svært høy verneverdi. Dette er Buskeruds bygningshistoriske arkiv. Museumsbygningene er unike tidsbilder som speiler menneskers liv og levnet gjennom de siste 700 årene. Bygningene skal bevares for all ettertid og bør være tilgjengelige for besøk, opplevelse, refleksjon og forskning.

Ansvaret for vedlikehold og antikvarisk istandsetting av disse svært betydningsfulle kulturminnene, ligger i museumssektoren. Museumssektoren har begrensede økonomiske ressurser til vedlikeholdsprosjekter og har i begrenset grad tilgang til tilskuddsordninger utenfor ordinære driftsmidler. Dette gjør det utfordrende for museene å opprettholde en vedlikeholdsstandard for de kulturhistoriske bygningene som er ønskelig.

Fylkesutvalget i Buskerud besluttet i møte 17. oktober 2018 (sak 64/18) å avsette to millioner kroner til et istandsettingsprogram for å møte vedlikeholdsetterslepet i museumssektoren.

Istandsettingsprogram forankret i Kulturminnekompasset

Istandsettingsprogrammet er forankret i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017). Hovedmålet i den regionale planen er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling". 

- Istandsettingsprogrammet er et tiltak som vil bidra til at Kulturminnekompassets mål om vern og bærekraftig bruk av Buskeruds kulturarv kan nås, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

De antikvariske istandsettingsarbeidene vil kunne gjennomføres i samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter. Dette vil kunne bidra til kompetanseheving for håndverkere innenfor tradisjonshåndverk.

Museene oppfordres til å søke om tilskudd til antikvarisk istandsetting av sine museumsbygninger. Søknadsfristen settes til 1. desember 2018.


Publisert 18. oktober 2018, oppdatert 14. august 2019.