Årets feltsesong er i gang

Årets feltsesong for arkeologene i Buskerud fylkeskommune startet 24. april 2017.

Bildet over viser arkeologene som skal registrere kulturminner i Buskerud i 2017. Arkeologene i fylkeskommunen skal avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner i plansaker.

Hvor skal arkeologene registrere?

Det mest omfattende registreringsprosjektet gjøres i forbindelse med den planlagte traséen for ny Ringeriksbane og E16 i Hole og Ringerike. 

Arkeologene vil også registrere kulturminner i forbindelse med andre prosjekter i fylket. I april/mai starter arkeologene blant annet arkeologisk registrering i Øvre Eiker i forbindelse med ombygging av kraftlinja mellom Flesaker og Setersberg. De skal også registrere i Ringerike i forbindelse med områderegulering for Follummoen fra april/mai.

Tiltakshaver vil informere berørte grunneiere i forkant av registreringene.

Hvordan gjennomføres registreringene?

Fylkeskommunen gjennomfører arkeologiske registreringer i forbindelse med planarbeid for å påvise om det er automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdene. Behovet for registrering avgjøres i hver enkelt sak.

Arkeologene velger undersøkelsesmetoder ut fra terrenget i området. De vanlige metodene er:

  • Overflatebefaring brukes gjerne i utmark. Ved overflateregistrering går arkeologen systematisk gjennom området som skal undersøkes. Hensikten er å finne automatisk fredete kulturminner som er synlige på overflaten, for eksempel hustufter og kullgroper.
  • Prøvestikking brukes for å lete etter kulturminner under bakken. Prøvestikking brukes primært i områder med potensiale for steinalderfunn. Arkeologen ser etter steder i terrenget som har vært gunstige for bosetning i steinalderen. Metoden innebærer at man graver små groper på ca. 40 x 40 cm. Massene såldes for å finne for spor etter steinalderens redskapsproduksjon, for eksempel flintavslag og pilspisser.
  • Maskinell sjakting brukes primært på store åpne flater som dyrket mark. Metoden innebærer at man graver søkesjakter ved hjelp av gravemaskin. Sjaktene er ofte 3-4 meter brede og legges med ca. 10-15 meters mellomrom. Det øverste matjordlaget blir fjernet med gravemaskin, slik at man kommer ned på undergrunn som er uberørt av nyere tids aktivitet. Med denne metoden finner man gjerne spor etter bosetting, for eksempel stolpespor, ildsteder, kokegroper og flatmarksgraver.  

Du kan lese mer om resultatene fra fjorårets feltsesong i årsrapporten. Et av fjorårets funn var en 4000 år gammel flintdolk.

Spørsmål?

Kontakt prosjektleder Lotte Carrasco for spørsmål angående de arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med Ringeriksbanen og E16.

Kontakt feltkoordinator Anja S. Melvær for andre henvendelser angående arkeologiske registreringer i Buskerud.

Feltarkeologene Vanja Tørhaug og Desmond O' Leary var ikke til stede da bildet ble tatt.


Publisert 24. april 2017, oppdatert 14. august 2019.