Årsrapport kulturminnevern 2015

Årsrapporten inneholder informasjon om viktige satsinger og begivenheter, samt nøkkeltall for den regionale kulturminneforvaltningens virksomhet i Buskerud i 2015.

Buskerud fylkeskommune har bærekraftig areal- og ressursforvaltning som en målsetting. God bevaring og bærekraftig bruk av et representativt utvalg kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap er en delmålsetting som team kulturminnevern i utviklingsavdelingen har ansvaret for. Årsrapporten presenterer hvordan den regionale kulturminneforvaltningen arbeider for å nå dette målet.

Årsrapporten presenterer blant annet nøkkeltall når det gjelder plan- og byggesaksbehandling, fordeling av tilskudd til fredete og verneverdige kulturminner samt det pågående arbeidet med å utarbeide kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer.

Årsrapporten omtaler virksomheten til Buskerud bygningsvernsenter, som er en driftsenhet under team kulturminnevern. Du kan også lese mer om den arkeologiske feltsesongen og kulturminneregistreringen på Berg og Sem i Øvre Eiker kommune m.m.

Det pågående planarbeidet med regional plan for kulturminnevern i Buskerud omtales også. Formålet med planen er å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i fylket. Det er avholdt flere innspillsmøter underveis i planprosessen og planforslag vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i 2016.  


Publisert 29. februar 2016, oppdatert 14. august 2019.