Årsrapport kulturminnevern 2017

Årsrapporten presenterer hvordan fagenhet for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune arbeider for å bidra til en god samfunnsutvikling med kulturarv som ressurs.

Regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune har ansvar for å ivareta kulturminneinteresser i saker etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven. I tillegg arbeider fagenhet for kulturminnevern med en rekke prosjekter og tiltak som ikke er lovpålagte, men som handler om utviklingsprosjekter og formidlingstiltak.

Buskerud fylkeskommune har "God samfunnsutvikling med kulturarv som ressurs" som en av sine målsettinger. Denne målsettingen er grunnlaget for alt arbeid som er gjort i fagenheten i 2017.

Årsrapporten gir et innblikk i arbeidet som gjøres innenfor fagområdet, og presenterer nøkkeltall og interessante funn, samt artikler og presentasjoner av noen av sakene som ble behandlet i fjor. Årsrapporten presenterer også virksomheten til Buskerud bygningsvernsenter, som er en driftsenhet under fagenhet for kulturminnevern. I tillegg presenteres resultater fra fjorårets arkeologiske registreringsarbeid, blant annet det pågående arkeologiske feltarbeidet i forbindelse med E16 og Ringeriksbanen i Hole og Ringerike kommuner.

Buskerud fylkeskommune fordeler tilskudd til istandsetting av fredete og verneverdige bygninger i fylket. Det ble fordelt 7,5 millioner kroner til istandsettingsprosjekter på fredete bygg og anlegg gjennom Riksantikvarens tilskuddspost i 2017. Det ble fordelt 1 million kroner til prosjekter på verneverdige bygninger/kulturminner fra fylkeskommunens tilskuddsordning.  

Årsapporten ble presentert for Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i deres møte 6. juni 2018. Pdf-versjon av rapporten er tilgjengelig via margen til høyre.


Publisert 7. juni 2018, oppdatert 14. august 2019.