Årsrapport Kulturminnekompasset 2018

Årsrapporten presenterer hvordan fagenhet for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune arbeider for å bidra til en god samfunnsutvikling med bruk av kulturarven som ressurs.

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 er en plattform for samhandling mellom kulturarvaktører i Buskerud-samfunnet. Planen ble vedtatt av fylkestinget 27. april 2017 og har følgende målsettinger:

Mål

Planen har et handlingsprogram som angir hvilke satsingsområder og tiltak som prioriteres. Ut ifra dette handlingsprogrammet igangsettes tiltak og prosjekter for å nå planens målsettinger.

Buskerud kulturminneråd

Handlingsprogrammet har blitt behandlet i Buskerud kulturminneråd. Dette er et rådgivende organ som bistår Buskerud fylkeskommune i arbeidet med å nå planens målsettinger. Kulturminnerådet har stilt seg bak forslag til prioritering av ressurser til oppfølging av handlingsprogrammet for 2018.

Prosjekter og satsinger 2018

En rekke prosjekter og tiltak har blitt igangsatt i 2018. Fylkestinget avsatte 2,5 millioner kroner til oppfølging av planen og handlingsprogrammet. I tillegg ble det utløst statlige midler til oppfølging av enkelte tiltak.

- Vi vil spesielt fremheve den tverrfaglige satsingen på KulturArvOpplevelser som spesielt vellykket. Programmet utløste 1 million kroner i statlig støtte fra Riksantikvarens verdiskapingsprogram. Til sammen 2,5 millioner kroner ble fordelt til prosjekter i Buskerud. Dette er vi svært fornøyd med og vi ser fram til å følge programsatsingen videre, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

Videre prosess

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) fikk i sitt møte 30. januar 2019 en orienteringssak om hvilke prosjekter og tiltak som er igangsatt som ledd i arbeidet med Kulturminnekompasset - Årsrapport Kulturminnekompasset 2018. Saken legges også fram for fylkesutvalget og fylkestinget i løpet av februar.

Årsrapporten presenterer også forvaltningsarbeidet i form av nøkkeltall, interessante funn med mer.


Publisert 22. januar 2019, oppdatert 14. august 2019.