Årsrapport kulturminnevern 2014

Årsrapporten inneholder informasjon om viktige funn og begivenheter, samt nøkkeltall for kulturminneforvaltningens virksomhet i Buskerud.

Regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune bidrar til å ivareta kulturminneinteresser i fylket, og årsapporten 2014 presenterer fylkeskommunens virksomhet innenfor dette fagfeltet.

Arbeidet med den regionale planen for kulturminnevernet ble påbegynt i 2014. Dette er første gang lages det en fylkesomfattende plan for kulturminnevernet i Buskerud. Formålet med planen er å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i fylket.

Det ble innlevert en rekke spennende arkeologiske funn i løpet av året. Det ble blant annet gjort funn av en 1800 år gammel spydspiss ved Blåbergnuten i Hol og i Hemsedal ble det gjort et smiefunn fra Merovingertid. I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Modum, ble et fiskegjerde datert å være fra vikingtiden. Disse funnene bidrar til ny kunnskap om kommunenes og regionens historie.

Årsrapporten presenterer også virksomheten til Buskerud bygningsvernsenter, som er en driftsenhet under den regionale kulturminneforvaltningen. Årsrapporten redegjør også for arbeid med byggesaker, planarbeid, tilskuddsordninger med mer.


Publisert 16. april 2015, oppdatert 14. august 2019.