Bevaringspris til Kornmagasinet på Helgelandsmoen

Kornmagasinet på Helgelandsmoen i Hole er tildelt Fortidsminneforeningen avdeling Buskerud sin bevaringspris for 2016.

Fortidsminneforeningen avdeling Buskerud deler årlig ut en bevaringspris til prosjekter som bidrar til god bevaring av kulturminner i fylket. Thomas Klevjer, som driver Galleri Klevjer i et tidligere kornmagasin, får prisen for sitt arbeid for å ta i bruk bygningen og for å ha åpnet den for publikum.

Arbeidet som er utført har både gitt Kornmagasinet nytt liv og nytt innhold som kan oppleves av mange, heter det i begrunnelsen fra Fortidsminneforeningen.

Fra kornmagasin til kunstgalleri

Kornmagasinet ble bygd i 1820 og er Norges største tømmerbygning i sitt slag. Det inneholder en kjelleretasje med murte pilarer og over fem etasjer med panelt tømmer. Opprinnelig var det 22 rom med et samlet areal på 1250 m2. Det er umalte tømmervegger innvendig.

Kornmagasinet sto opprinnelig ved Norderhov kirke og ble brukt til oppbevaring av korn for å sikre forsyningen av korn etter år med matmangel og nød. Øverst i mønet er det bevart hjultaljer hvor tauet ble festet for heising av korn.

Forsvaret overtok bygningen og flyttet den til militærleiren Helgelandsmoen i 1868 for å benytte det til depot for militært utstyr. Det ble da satt inn større vinduer. Vinduene fikk gitter for å hindre innbrudd i depotet. Bygningen ble brukt som depot helt fram til leiren ble nedlagt i 2004. Klevjer overtok bygningen like etter og har gitt den nye bruk som kunstgalleri.

Kornmagasinet ble fredet som en del av landsverneplanen for Forsvaret i 2004. Buskerud fylkeskommune har derfor hatt dialog med eier om tiltakene. Det er strenge krav til brannsikring og ventilasjon, som har krevd store investeringer og gjennomtenkte løsninger. Prosjektet har også fått økonomisk støtte gjennom Riksantikvarens midler til fredete bygg og anlegg.

Diplomer

Fortidsminneforeningen avdeling Buskerud deler også ut diplomer til prosjekter som bidrar til god bevaring av fylkets kulturminner. Fire bygninger fikk diplom i år: Knudsensmia i Mjøndalen, Steinfjøset på Hellebu, tunet på Knutsmyr på Meheia og lensmannsgården i Hole.

Knudsensmia i Mjøndalen, Nedre Eiker kommune

Smia er oppført i 1896 og har produsert merkeøkser brukt i tømmerfløting helt fram til 1960-tallet. Det er en enetasjes bygning oppført i upusset teglstein og har vinduer med jernsprosser. Det ble tilbygd et rom som ble brukt som verksted til sliping, filing, polering og skjefting av øksene i 1906.

Knudsensmia representerer en bygningstype som har vært utbredt i byer og tettsteder, men få er bevart i opprinnelig stand. Smia har vært i kommunens eie siden 1983, og det er fremdeles noe virksomhet i smia.

Steinfjøset på Hellebu, Ål kommune

Steinfjøset på Hellebu er bygd i 1870 og er oppført i to etasjer. Kyrne holdt til i den nedre delen, mens det var rom for sauer og geiter i andre etasje. Fjøset gikk etter hvert ut av bruk og taket raste sammen. Bygningen ble satt i stand på 1990-tallet. Steinfjøset på Hellebu bidrar til å vise byggeskikken på stølene i Hallingdal.

Tunet på Knutsmyr på Meheia, Kongsberg kommune

Knutsmyr er et godt eksempel på et småbruk. Tunet inneholder våningshus, sidebygning, stabbur og driftsbygning. Det står et sommerfjøs litt utenfor tunet. Våningshuset er trolig bygd rundt 1870, mens sidebygningen og driftsbygningen er oppført i første halvdel av 1900-tallet. Stabburet er det eldste huset på tunet, trolig fra 1700-tallet.

Knutsmyr skal opprinnelig ha vært en såkalt vedhuggergård for Kongsberg Sølvverk. Den er kjent fra 1765, og ble solgt fra Sølvverket i 1891. Nåværende eiere har nedlagt et stort arbeid med istandsetting av husene og omgivelsene.

Lensmannsgården på Knausen, Hole kommune

Lensmannsgården er tegnet av arkitekt Peder Magnussen og er oppført på midten av 1930-tallet. Huset har vært brukt som lensmannskontor fram til 1969. I tillegg fungerte bygningen som bolig for lensmannen med familie. Bygningen er nylig tilbakeført til sin opprinnelige utforming basert på eldre fotografier og originaltegninger. Vinduene og dørene er restaurert.


Publisert 21. november 2016, oppdatert 14. august 2019.