Disse kommunene får 500 000 til kulturminner

To kommuner får 250 000 hver fra Buskerud fylkeskommune til arbeidet med å sikre lokale kulturminner.

Kommunen har som planmyndighet et ansvar for å sikre godt vern av kulturminner i planer vedtatt etter plan- og bygningsloven.

For at kommunene skal kunne gjøre dette, bør de ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag om kulturminner som kan være grunnlag for en kommunedelplan for kulturminner.

SE OGSÅ: Interaktivt kart - Kulturmiljøer i Buskerud

Kommunedelplaner for kulturminner er et godt verktøy for å sikre kulturminner i kommunene.

Nes og Ringerike kommuner har søkt om tilskudd til utarbeidelse av kulturminneplaner, og tirsdag vedtok hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen å bevilge 250 000 kroner til hver av kommunene:

Nes kommune

  • Utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminner.

Ringerike kommune

  • Gjennomføring av kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike.

Resultatet fra registreringsprosjektet skal benyttes som kunnskapsgrunnlag for kulturminner og kulturmiljøer inn i kommuneplanens arealdel.

Sikrer kulturminnene

Buskerud fylkeskommune har siden 2003 hatt en satsing på utarbeidelse av kommunedelplaner for kulturminner i kommunene.

Det er et mål at alle kommunen i Buskerud skal få på plass et kunnskapsgrunnlag om egne kulturminner og utarbeidet et planverk som sikrer de viktigste kulturminnene et kommunalt vern etter plan- og bygningsloven.

Følgende kommuner har vedtatt kommunedelplaner for kulturminner:

  • Hurum
  • Nore og Uvdal
  • Nedre Eiker
  • Lier

Røyken kommune har sin kommunedelplan for kulturminner under behandling. Hole, Øvre Eiker og Modum kommuner er i ferd med å utarbeide verneplaner.

Våren 2016 inviterte fylkeskommunen Buskerud-kommunene til et informasjon- og erfaringsutvekslingsmøte med kulturminneplan som tema.

Det ble oppfordret til å søke om fylkeskommunalt tilskudd til et slikt planarbeid. Nes og Ringerike kommuner søkte om tilskudd.


Publisert 1. desember 2016, oppdatert 14. august 2019.