Fagrapport for arkeologiske kulturminner i Modum

Modum kommune utarbeider en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapporten for de arkeologiske kulturminnene og kulturmiljøene er nå fullført.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune har utført en fagrapport for arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer i Modum kommune i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Feltarbeid ble utført sommeren 2014, og rapporten er utarbeidet av arkeolog Anja S. Melvær. Fagrapporten ble godkjent i møte i arbeidsgruppa 13.03.2015. 

Hovedformålet med rapporten har vært å lage en helhetlig oversikt over dagens bestand av arkeologiske kulturminner i Modum, og synliggjøre verdifulle kulturmiljøer i kommunen.

En viktig del av arbeidet har vært å kontrollregistrere tidligere registreringer i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Kulturminnenes tilstand, vernestatus og kartfesting er oppdatert.

Foreslår 12 kulturmiljøer

Kulturminnebestanden i Modum er i løpet av prosjektet økt fra 254 til 319 arkeologiske lokaliteter, og fra 429 til 600 enkeltminner. Det er stor variasjon i typen kulturminnelokaliteter i Modum. En stor del av kulturminnene i kommunen er typiske utmarksminner, for eksempel fangstanlegg, kullfremstillings- og jernvinneanlegg. Det finnes også en del gravfelt og gravminner, i tillegg til rydningsrøyslokaliteter.

Fagrapporten foreslår 12 verneverdige arkeologiske kulturmiljøer. Utvalget er basert på dagens kunnskapsstatus om kulturminner i kommunen, og kulturmiljøene er vurdert å ha opplevelses- og formidlingsverdi. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminnene inngår i en større sammenheng eller helhet.

Følgende 12 verneverdige arkeologiske kulturmiljøer foreslås i fagrapporten:

 • Katfoss
 • Furumo
 • Vikerøya, Bergsjø
 • Tveiten
 • Modum bad
 • Brustigåsen
 • Heggebekkollen
 • Skreinhaugen og Heggen kirke
 • Tjæremile på Markmoen
 • Buskerud gård
 • Austadmarka
 • Vike kirkeruin

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Det skal også utarbeides fagrapporter for nyere tids kulturminner (bygninger) og andre kulturminner. Fagrapportene lages for å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om kommunens kulturminner og kulturmiljøer til bruk i arbeidet med kommunedelplanen. Kulturmiljøene og deres avgrensninger, foreslått i fagrapportene, vil bli politisk behandlet senere i planarbeidet.

Øystein Lid Larsen i Modum kommune er prosjektleder for planarbeidet. Buskerud fylkeskommune sitter i arbeidsgruppa og bidrar med økonomisk støtte til planarbeidet.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vil gi en god oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Kommunedelplanen skal også være et godt arbeidsverktøy som bidrar til forutsigbarhet i arealplanlegging, byggesaksbehandling og utvikling i kommunen.


Publisert 25. mars 2015, oppdatert 11. januar 2016.