Fagrapport for arkeologiske kulturminner i Modum

Modum kommune utarbeider en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fagrapporten for de arkeologiske kulturminnene og kulturmiljøene er nå fullført.

Buskerud fylkeskommune har utført en fagrapport for arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer i Modum kommune i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Feltarbeid ble utført sommeren 2014, og rapporten er utarbeidet av arkeolog Anja S. Melvær. Fagrapporten ble godkjent i møte i arbeidsgruppa 13.03.2015. 

Hovedformålet med rapporten har vært å lage en helhetlig oversikt over dagens bestand av arkeologiske kulturminner i Modum, og synliggjøre verdifulle kulturmiljøer i kommunen.

En viktig del av arbeidet har vært å kontrollregistrere tidligere registreringer i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Kulturminnenes tilstand, vernestatus og kartfesting er oppdatert.

Foreslår 12 kulturmiljøer

Kulturminnebestanden i Modum er i løpet av prosjektet økt fra 254 til 319 arkeologiske lokaliteter, og fra 429 til 600 enkeltminner. Det er stor variasjon i typen kulturminnelokaliteter i Modum. En stor del av kulturminnene i kommunen er typiske utmarksminner, for eksempel fangstanlegg, kullfremstillings- og jernvinneanlegg. Det finnes også en del gravfelt og gravminner, i tillegg til rydningsrøyslokaliteter.

Fagrapporten foreslår 12 verneverdige arkeologiske kulturmiljøer. Utvalget er basert på dagens kunnskapsstatus om kulturminner i kommunen, og kulturmiljøene er vurdert å ha opplevelses- og formidlingsverdi. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminnene inngår i en større sammenheng eller helhet.

Følgende 12 verneverdige arkeologiske kulturmiljøer foreslås i fagrapporten:

 • Katfoss
 • Furumo
 • Vikerøya, Bergsjø
 • Tveiten
 • Modum bad
 • Brustigåsen
 • Heggebekkollen
 • Skreinhaugen og Heggen kirke
 • Tjæremile på Markmoen
 • Buskerud gård
 • Austadmarka
 • Vike kirkeruin

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Det skal også utarbeides fagrapporter for nyere tids kulturminner (bygninger) og andre kulturminner. Fagrapportene lages for å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om kommunens kulturminner og kulturmiljøer til bruk i arbeidet med kommunedelplanen. Kulturmiljøene og deres avgrensninger, foreslått i fagrapportene, vil bli politisk behandlet senere i planarbeidet.

Øystein Lid Larsen i Modum kommune er prosjektleder for planarbeidet. Buskerud fylkeskommune sitter i arbeidsgruppa og bidrar med økonomisk støtte til planarbeidet.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vil gi en god oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Kommunedelplanen skal også være et godt arbeidsverktøy som bidrar til forutsigbarhet i arealplanlegging, byggesaksbehandling og utvikling i kommunen.


Publisert 25. mars 2015, oppdatert 14. august 2019.