Fordeling av midler til museumsbygg 2018

Fylkesutvalget avsatte 2 millioner kroner til et istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger på museene for 2018. Midlene er nå fordelt.

Fylkesutvalget opprettet et istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger i museumssektoren. For 2018 kom det inn åtte søknader om istandsettingstiltak på 13 museumsbygninger. Syv søknader om istandsetting av 12 bygninger ble innvilget. En søknad ble trukket. 

- Det er svært positivt at museumsbygninger istandsettes. Bygningene har svært høy verneverdi og er Buskeruds bygningshistoriske arkiv. Det er et langsiktig mål at bygningene skal komme opp på et ordinært vedlikeholdsnivå, og tildelingen for 2018 er et viktig skritt på veien dit, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken. 

Istandsettingsprogrammet bidrar til å nå målet om vern og bærekraftig bruk av Buskeruds kulturarv, som er et av delmålene i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027

Tildeling av midler for 2018

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse fikk en orientering om tildelingen i sitt møte 26. mars 2019

Følgende prosjekter har fått tilskudd i 2018:

  • Buskerudmuseet avd. Hagan – Istandsetting av Chr. Skredsvigs kunstnerhjem og tilstandsregistrering 
  • Buskerudmuseet avd. Lauvlia – Istandsetting av Th. Kittelsens kunstnerhjem
  • Buskerudmuseet avd. Hallingdal Museum – Istandsetting av skolestua fra Lie
  • Buskerudmuseet avd. Lågdalsmuseet – Istandsetting av tingstua fra Røysland og uthuset fra Gladheimgården
  • Buskerudmuseet avd. Sigdal Museum – Istandsetting av bryggerhus, lite tømmerhus, skole og stabbur
  • Drammens Museum – Istandsetting av låve fra Numedal
  • Norsk Bergverksmuseum – Istandsetting av lokomotivstall og transformatorhus 

Noen av bygningene som skal settes istand med tilskudd fra Buskerud fylkeskommune. Øverst til venstre: Chr. Skredsvigs kunstnerhjem i Sigdal, skolestua fra Lie på Hallingdal Museum, låven fra Straumen på Drammens Museum og transformatorhuset på Kongsberg Sølvverk. Foto: © Buskerudmuseet, Drammens Museum og Tor Flesseberg.

Et løft for vedlikeholdsetterslepet

En av de store utfordringene innenfor kulturarvfeltet i Buskerud er vedlikeholdsetterslepet i museumssektoren. På museene står det ca. 360 kulturhistoriske bygninger med svært høy verneverdi. Bygningene skal bevares for all ettertid og bør være tilgjengelig for besøk, opplevelse, refleksjon og forskning også de neste hundreårene.

- Ansvaret for vedlikehold og antikvarisk istandsetting av disse svært betydningsfulle kulturminnene ligger i museumssektoren, en sektor preget av nøkterne budsjetter og hard prioritering av ressurser. Tildelingen for 2018 er derfor en kjærkommen styrking av vedlikeholdsressursene på museene, sier Turid Kolstadløkken.

- Programmet vil videreføres i 2019 og vi ser frem til gode og viktige prosjekter, uttaler fylkeskonservatoren.


Publisert 28. mars 2019, oppdatert 14. august 2019.