Foreslå kandidater til Buskerud fylkeskommunes bevaringspris

Har du forslag til kandidater som bør tildeles Buskerud fylkeskommunes bevaringspris 2018? Fristen for å nominere kandidater er 31. desember 2018.

Buskerud fylkeskommune vedtok i behandlingen av Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027, å opprette en bevaringspris.

Bevaringsprisen på kr. 50.000 skal deles ut hvert år til eiere, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en særlig innsats for å bevare et verneverdig kulturminne eller kulturmiljø. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse behandlet bevaringsprisens vedtekter i sak 50/18 i møte 14. november 2018. 

- Med en bevaringspris vil Buskerud fylkeskommune bidra til å stimulere til godt kulturminnevern gjennom å hedre privatpersoner, organisasjoner og virksomheter som har gjort en særlig innsats for ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer. Bevaringsprisen er en hederspris som vil løfte fram gode eksempler på istandsetting av kulturminner og nybygg i verneverdige kulturmiljøer, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

Hederspris for bygninger og anlegg i Buskerud

Bevaringsprisen har to kategorier:

  • Forbilledlig istandsetting og restaurering av bygninger og anlegg etter antikvariske prinsipper.
  • Nybygg innenfor verneverdige kulturmiljøer, som i sin form og materialbruk samspiller med stedets historiske karakter på en forbilledlig måte. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming. Kandidatene skal normalt oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming.

Prisen kan tildeles privatpersoner, organisasjoner og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes. Det kan gis hederende omtale og et diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men ikke tildeles årets bevaringspris.

Prisen gis til bygninger og anlegg som er ferdigstilt i løpet av de tre siste årene. En kan ikke nominere seg selv.

Fristen for å nominere kandidater er 31. desember 2018. Benytt eget nominasjonsskjema. Husk å legge ved fotografier av bygningen/anlegget som nomineres.

Muring

Mange eiere, virksomheter, håndverkere, frivillige lag og organisasjoner gjør en viktig innsats for å bevare kulturminner. Foto: Turid Kolstadløkken © Buskerud fylkeskommune.

Prisen deles ut på kulturarvkonferansen mars 2019

Buskerud kulturminneråd er et rådgivende samarbeidsorgan som bistår fylkeskommunen i oppfølgingen av den regionale planen. Kulturminnerådet vil utpeke en prisvinner og eventuelle mottakere av diplomer. Bevaringsprisen vil deles ut på kulturarvkonferansen som fylkeskommunen arrangerer 5.-6. mars 2019.


Publisert 20. november 2018, oppdatert 14. august 2019.