Har du lyst til å kartlegge krigsminner i Buskerud?

I 2015 er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge, og 70 år siden landet ble fritt. Krigens kulturminner er en av satsingene til Riksantikvaren i 2015.

Det er aldri blitt gjennomført en landsdekkende kartlegging av kulturminner fra andre verdenskrig i Norge. Den manglende oversikten over hvilke krigsminner som eksisterer gjør at mange historiske spor står i fare for å forsvinne.

Kartlegging av krigsminner og formidling av krigshistorien

Riksantikvaren inviterer norske kommuner, historielag, museer, frivillige og andre interesserte til å bidra i arbeidet med å registrere kulturminner fra andre verdenskrig.

Målet er å sikre bedre kunnskap og oversikt over en større bredde av krigsminner, særlig de mindre kjente historiene fra andre verdenskrig som er lite dokumentert med fysiske spor. Dette kan bidra til å belyse og nyansere kunnskapen vi har om andre verdenskrig i Norge, samt gi fremtidige generasjoner kunnskap om viktige hendelser i vår historie.

Riksantikvaren, Riksarkivet og Wikimedia Norge vil arrangere workshop om formidling av krigens kulturarv i Oslo 3.-4. juni 2015. Påmeldingsfrist for seminaret er 22. mai 2015. Det vil også bli arrangert seminarer om temaet i løpet av året.

Riksantikvaren har satt av midler til istandsetting, tilgjengeliggjøring og ny bruk av krigsminner. Det er også mulig å søke om støtte til verdiskapingsprosjekter knyttet til krigsminner. Søknadsfrist er 10. mai 2015. Mer informasjon om krav til søknaden finnes på Riksantikvaren sine hjemmesider.

Hva er et krigsminne?

Et krigsminne er fysiske spor etter hendelser fra andre verdenskrig. For eksempel bygninger, anlegg eller landskap som er knyttet til krigshandlinger eller dagliglivet i krigsårene. Det kan være bygg som ble oppført under krigen, men også eksisterende anlegg som fikk særskilte funksjoner under krigen og landskap med spor som gir oss kunnskap om hendelser under krigen. 

Det er viktig å sikre kunnskap om et bredt spekter av krigsminner fra ulike deler av krigshistorien; Fra kamphandlinger, motstandskamp, folkemord og tvangsevakuering til dagliglivet under krigen, frigjøringen og oppgjøret etter krigen. Kvinners innsats og motstandskamp er et annet eksempel.  

Mer informasjon om satsningen finnes på Riksantikvaren sine hjemmesider.


Publisert 5. mai 2015, oppdatert 14. august 2019.