Høring av regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et planforslag for en regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.01.2017.

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er den første fylkesomfattende temaplanen for kulturminneområdet i Buskerud.

Et godt samhandlingsverktøy for kulturarvsektoren

- Formålet med den regionale planen er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan for kulturminnevern ønsker vi å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud, uttaler Turid Kolstadløkken, teamleder kulturminnevern.

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud har fokus på vern gjennom bruk, og hvordan den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private kan samarbeide for å bidra til at kulturarven brukes som en ressurs i samfunnsutviklingen på en bærekraftig og forsvarlig måte.

Den regionale planen gir også en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie fra eldre tid til i dag. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår i en større sammenheng eller helhet.

Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av innspill som fylkeskommunen har fått underveis i planarbeidet.

- Vi vil takke alle som har deltatt på innspillsmøter og som har gitt innspill underveis i planarbeidet. Det har gitt oss verdifulle innspill for å kunne utarbeide planforslaget, uttaler Turid Kolstadløkken, teamleder kulturminnevern.

Høringsfrist 01.01.2017

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok i møte 19.10.2016 i sak 75/16 å legge planforslag for Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud og utkast til handlingsdel ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 01.01.2017.

Innspill kan sendes fylkeskommunen per epost eller per post til: Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, Postboks 3563, 3007 Drammen.

Mer informasjon om planforslaget og nedlastbare høringsdokumenter finnes på informasjonssiden for planarbeidet.

Åpent høringsmøte og verksted 28.11.2016

Buskerud fylkeskommune inviterer til et åpent høringsmøte på Buskerud bygningsvernsenter på Kongsberg 28.11.2016 kl. 13-16. Planforslaget vil bli presentert i møtet, og det vil være mulighet til å stille spørsmål og gi innspill. Det vil også arrangeres et verksted om handlingsdelen til den regionale planen i møtet.

Buskerud fylkeskommune ber om påmelding innen 21.11.2016 via arrangementskalenderen.


Publisert 7. november 2016, oppdatert 14. august 2019.