Høring av Kulturminnekompassets handlingsprogram 2019-2020

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud sitt hovedmål er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling". Har du innspill til hvordan vi skal jobbe for å nå dette målet?

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017) er et samhandlingsverktøy for kulturminnevern i Buskerud. Tiltakene i handlingsprogrammet konkretiserer mål og satsingsområder, og viser prioritering av innsats og ressurser.  

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok i møte 17. oktober 2018 (sak 63/18) å legge forslag til handlingsprogram ut på høring med høringsfrist 5. desember 2018.

Har du forslag til hvordan vi kan samarbeide for å oppnå planens mål? Har du synspunkter på de foreslåtte tiltakene? Eller har du innspill til tiltak som bør oppføres i handlingsprogrammet? Innspill sendes Buskerud fylkeskommune innen 5. desember 2018.

Kulturminnekompassets mål og satsingsområder

Den regionale planen skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljør. Den regionale planen har fokus på utviklingspotensialet ved fylkets kulturarv og vern gjennom bruk.

Den regionale planens hovedmål er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling". Videre har planen tre delmål. Delmålene skal oppnås gjennom satsingsområdene. 

Målstruktur:

Mål

Det er knyttet tiltak til de enkelte satsingsområdene i handlingsprogrammet. Samarbeid mellom den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private er en forutsetning for å oppnå målene i den regionale planen. 

Rullering av handlingsprogram

Handlingsprogrammet skal rulleres jevnlig, og arbeidet med å rullere handlingsprogrammet for 2019-2020 pågår. Det ble gjennomført et åpent innspillsmøte 28. august 2018. Innspill fra dette møtet, i tillegg til skriftlige innspill og regional kulturminneforvaltnings egne innspill er lagt til grunn for de endringer som er foreslått i utkast til handlingsprogram. 

Innspillene fra høringen vil behandles av Buskerud kulturminneråd før politisk behandling. Kulturminnerådet er et rådgivende utvalg som bistår fylkeskommunen i rulleringen av handlingsprogrammet. Det reviderte handlingsprogrammet skal legges fram til endelig politisk behandling i fylkestingets møte i februar 2019.

Kriterier for tiltak i handlingsprogrammet

Tiltak i handlingsprogrammet må oppfylle følgende kriterier:

  • Tiltak må være i tråd med en eller flere av målsettingene og satsingsområdene i planen.
  • Tiltak må være et samarbeid mellom to eller flere aktører. Tverrfaglige samarbeid prioriteres.
  • Tiltak bør ha et regionalt perspektiv og/eller være av betydning for et større område i Buskerud. Begrepet område kan både bety geografisk område eller tematisk område.
  • Tiltak som fremmer innovasjon og som har overføringsverdi for andre aktører prioriteres.

Publisert 23. oktober 2018, oppdatert 14. august 2019.