Istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger i museumssektoren i Buskerud

Istandsettingsprogrammet skal benyttes til antikvariske istandsettingsarbeider på kulturhistoriske bygninger ved museene i Buskerud.

Formålet med ordningen

Istandsettingsprogrammet skal bidra til å nå målet i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 om vern og bærekraftig bruk av Buskeruds kulturarv. Programmet skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet av kulturhistoriske bygninger i museumssektoren i Buskerud. Ordningen opprettholdes til midlene er fordelt.

 

Tiltak som støttes

Tilskuddsmidlene skal gå til antikvariske istandsettingsarbeider på kulturhistoriske bygninger ved museene i Buskerud. Utvendige arbeider prioriteres.   

Det kan ikke søkes tilskudd til bygninger i museenes eie som er fredet etter kulturminneloven og står på sin opprinnelige plass. Det finnes en egen ordning for disse; Riksantikvarens tilskuddsordning for fredete bygninger. Søknad sendes til fylkeskommunen, kontaktperson i fylkeskommunen er rådgiver Jørn Jensen (e-post jorn.eri...@bfk.no).

 

Hvem kan søke?

Museene i Buskerud kan søke. De konsoliderte museene i Buskerud og Norsk Bergverksmuseum prioriteres. Søknad må sendes fra museets ledelse. 

 

Finansiering

Det kan søkes om inntil 80% av samlet prosjektkostnad fra istandsettingsprogrammet. Museene må selv bidra med 20% egenandel. Egenandelen kan være i form av penger og/eller egen håndverkers arbeidsressurs. Timeprisen som kan beregnes for egen håndverker settes til kr. 400,-. Dette skal føres som inntekt i finansieringsplanen. Arbeidet må ikke settes i gang før prosjektet er fullfinansiert. 

 

Krav til søknad

Søknaden/prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende:

 • Kort beskrivelse av bygningens historie.
 • Kort beskrivelse av skadeomfang/behov for vedlikehold og istandsettingsarbeider.
 • Arbeidsbeskrivelse.
 • Kostnadsoverslag og finansieringsplan for tiltaket. 
 • Fremdriftsplan.
 • Fotodokumentasjon som viser bygningen i sine omgivelser og fra flere retninger (opphavsrett skal oppgis, og merk at fotografier kan bli brukt i fylkeskommunens informasjonsarbeid). Fotografiene skal også viser skader på bygningen som planlegges istandsatt.

Følgende skal legges ved søknaden:

 • Enkelt tilstandsbeskrivelse utført av antikvarisk fagkyndig. Norsk Standard, NS-EN 16096 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger benyttes som utgangspunkt. Ved mindre tiltak er det ikke nødvendig å benytte hele standarden, da er det tilstrekkelig med en enklere tilstandsbeskrivelse. 
 • Tilbud/kostnadsoverslag fra håndverker med kompetanse på antikvariske istandsettingsarbeider (dokumentert praksis eller utdannelse).

 

Tildelingskriterier

Følgende tildelingskriterier gjelder:

 • Det skal søkes om tilskudd før arbeidet igangsettes. Det gis ikke tilskudd til tiltak som allerede er utført. 
 • Arbeidet må ikke settes i gang før prosjektet er fullfinansiert.
 • Tilskuddet skal ikke gå til vedlikehold, standardheving eller modernisering.
 • Utvendige arbeider prioriteres, men det kan i særlige tilfeller også gis tilskudd til interiør. Arbeidene må utføres i henhold til antikvariske retningslinjer og prinsipper.
 • Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 80% av samlet prosjektkostnad. Museene må selv bidra med 20% egenandel. Egenandelen kan være i form av egne penger og/eller egen håndverkers arbeidsressurs. Timeprisen som kan beregnes for egen håndverker setters til kr. 400,-. Dette skal føres som inntekt i finansieringsplanen.
 • Prosjektkostnader budsjetteres eksklusiv merverdiavgift der søker før denne avgiften refundert/kompensert hos avgiftsmyndighetene. 
 • Følgende gjelder for tiltak som krever dispensasjon fra kulturminneloven: dispensasjonssøknad må sendes fylkeskommunen i god tid før tiltaket planlegges igangsatt og dispensasjon må innvilges før tiltak igangsettes. 

 

Søknadsfrist

1. november. Søknad sendes postm...@bfk.no og merkes "Istandsettingsprogram kulturhistoriske museumsbygninger".

 

Kontaktperson

Rådgiver bygningsvern Linda van der spa: linda...@bfk.no / tlf. 32 80 87 37.

 

Annen informasjon

Retningslinjer for istandsettingsprogrammet ble vedtatt av Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i møte 5. september 2019 (sak 50/19). Fullstendig informasjon om istandsettingsprogrammet finnes i retningslinjene. Vi ber om at søker leser retningslinjene før søknad sendes.  


Publisert 28. august 2019, oppdatert 23. september 2019.