Klart for nye arkeologiske undersøkelser på Sem i Øvre Eiker

Arkeologiske undersøkelser starter nå på Sem i Øvre Eiker. Fylkeskommunen håper at årets undersøkelser kan kaste nytt lys over stedets historie.

Denne uka (uke 37) starter arkeologer fra Buskerud fylkeskommune opp arkeologiske undersøkelser på Bergsjordet, på Semsletta i Øvre Eiker kommune.

- En allerede gjennomført georadarskanning av jordet indikerer at det ligger et stort antall forhistoriske strukturer skjult under matjorda her, forklarer fylkeskonservator Turid Kolstadløkken i fylkeskommunen. 

- Skanningen har også avdekket det som trolig er spor etter Kongsgården, som skal ha ligget her på 1600-tallet, fortsetter hun.

For å finne ut hva slags strukturer som vises på georadaren, og hvor gamle de er, skal arkeologene nå grave søkesjakter med gravemaskin i området.

Resultater fra georadar-skanning av Bergsjordet

Georadar Sem

Georadarskanningen av Bergsjordet ble utført i 2017 av arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune.

Undersøkelsen påviste en stor mengde mulige strukturer, tolket som levninger etter menneskelig aktivitet fra både historisk og forhistorisk tid.

Flere av de forhistoriske strukturene er tolket som koke- og produksjonsgroper.

Det er også påvist mulige stolpehull, som kan være rester etter stolpebygde hus fra jernalderen, og enkelte halvsirkelformete grøfter, trolig rester etter bortpløyde gravhauger.

Arkeologene håper også å få mer kunnskap om Kongsgården som ble bygget på Sem etter ordre av lensherre Ove Gjedde i perioden 1626-35.

Sporene på georadaren ser blant annet ut til å vise murrester, en inngjerdet hage med dam, en mulig cisterne med vannledningsanlegg og et lite hus i området der man tidligere har antatt at kongsgården skal ha ligget.

Sem hovedgård
Rekonstruksjon av Sem herregård omkring 1643. Fra E. Sørensen 2002.

Høstens arkeologiske undersøkelser

Georadarskanninger påviser kun uregelmessigheter i undergrunnen, og er en inngrepsfri metode som ikke medfører fysisk graving. For å verifisere, eller eventuelt avkrefte funnene fra skanningen må arkeologene åpne sjakter i området.

Matjorda fjernes ned til urørt undergrunn, der strukturene vist på georadaren ligger bevart.

- Ved å avdekke et utvalg av strukturene vil man kunne finne ut hvilken funksjon og alder de har, sier fylkeskonservatoren.

Strukturene vil bli dokumentert, fotografert og det vil tas ut vitenskapelige prøver for datering.

Staten dekker kostnadene

Høstens registreringer er et resultat av grunneiers søknad om å drenere jordet.

Fylkeskommunen er gjennom kulturminneloven pålagt å avklare om planlagte tiltak vil kunne skade automatisk fredete kulturminner.

Registreringen skal derfor avdekke hva slags kulturminner som skjuler seg under matjorda, og hvor gamle disse er.

Fordi tiltaket er å anse som et mindre privat tiltak dekkes alle kostnadene til den arkeologiske registreringen av staten.

Oppdagelsen av de første arkeologiske kulturminnene på Sem

Sem arkeologiske funn
Fragment av nøkkel av bronse, og en urnesfibel, funnet ved metallsøk på Bergsjordet. Foto: Bjørn Johnsen

På bakgrunn av skriftlige kilder har man lenge vært klar over at gården Sem hadde en viktig posisjon i Eikers forhistorie, men det var først i 2014 at de første håndfaste arkeologiske bevisene på dette begynte å dukke opp.

Steffen Hansen og Daniel I. Ødegård begynte å søke med metalldetektor i området i 2014 og har frem til i dag funnet og levert inn mange hundre forhistoriske gjenstander fra Semsletta.

Til sammen viser gjenstandene en nesten kontinuerlig bruk av området fra bronsealder og frem til i dag.

- Disse innleverte funnene er svært viktige kilder til kunnskap om Sem og Øvre Eikers historie, sier Kolstadløkken.

- Dette er et godt eksempel på hvordan et godt samarbeid mellom frivillige metalldetektorister og kulturminneforvaltning skaper nye kapitler i lokalhistorien, sier fylkeskonservatoren.

På grunn av den tette konsentrasjonen med funn og arkeologiske strukturer er store deler av Semsletta i dag automatisk fredet etter kulturminneloven.

Dette betyr at det ikke er lov å søke med metalldetektor i området uten særskilt tillatelse fra kulturminnemyndighetene (les mer om retningslinjer for metallsøk her).

Det er ingen endring i vilkårene for å drive jordbruk, så lenge man ikke pløyer dypere enn det man tidligere har gjort.

Sem – et viktig kulturmiljø i Øvre Eiker

Sem kart

Metallfunnene, skriftlige kilder og georadar-resultatene viser at Sem var et maktsentrum i jernalder og middelalder, der det har foregått utstrakt handels- og håndverksvirksomhet.

Stedets rike historie og store forekomst av kulturminner er årsaken til at Semsletta og nærområdet er definert som et viktig kulturmiljø i Buskerud fylkeskommunes regionale plan for kulturminner og kulturmiljøer.


Publisert 10. september 2019, oppdatert 10. september 2019.