Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er vedtatt

Et enstemmig fylkesting vedtok Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 27. april 2017. Planen fokuserer på kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen og skal være et samhandlingsverktøy for kulturarv i Buskerud.

Et enstemmig fylkesting vedtok Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 i sak 29/17 i møte 27.04.2017. Dette er den første fylkesomfattende temaplanen på kulturminneområdet i Buskerud.

Fylkestinget anser det som formålstjenlig med et høyere ambisjonsnivå i arbeidet med kulturminner og legger opp til et minimum av oppfølging på ambisjonsnivå B skissert i planen. Dette ble enstemmig vedtatt av fylkestinget etter forslag fremmet av Maria Nancy Amundsen (Ap) på vegne av Samarbeidspartiene - Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

Kulturminnekompasset - et samhandlingsverktøy

Buskerud fylkeskommune ønsker at planen skal være et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i fylket. Planen har fått tittelen "Kulturminnekompasset" fordi den skal peke ut retningen for arbeidet på kulturminneområdet i Buskerud.

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Den regionale planen har fokus på utviklingspotensialet ved fylkets kulturarv og vern gjennom bruk.

Den regionale planen er overordnet og skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, men den er også retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Den regionale planen er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk.

Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen

Hovedmålet i Kulturminnekompasset er: Bruk av kulturarven som ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Den regionale planen har følgende tre delmål:

  • Bred formidling av Buskeruds kulturarv
  • Vern og bærekraftig bruk av kulturarven
  • Helhetlig kunnskapsgrunnlag, høy kompetanse og styrket samhandling om kulturminnevern i Buskerud

Kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune utarbeidet en skiltplan i 2009. Skiltplanen er revidert og innarbeidet som et vedlegg til den regionale planen. Vedlegget har tittelen Skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Buskerud: Veileder og skal være et arbeidsverktøy for dette arbeidet i fylket.

Det er også utarbeidet et eget vedlegg med et riss av Buskeruds historie og en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår i en større sammenheng eller helhet.

Oversikten over kulturmiljøer angir områder hvor det bør vises særlige hensyn til kulturminneinteresser. Oversikten over verneverdige kulturmiljøer av regional verdi skal være et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i forbindelse med planlegging og utvikling i kommunene.

Oppfølging av planen

Målene vil oppnås ved at flere aktører samarbeider innenfor de valgte satsingsområdene. Samarbeid mellom den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private vil bidra til at kulturarven blir brukt som en ressurs i samfunnsutviklingen på en bærekraftig og forsvarlig måte.

- Den regionale planen er blitt til i dialog med en rekke kulturarvaktører i fylket. Vi vil takke alle som har gitt innspill til planarbeidet og vi ser fram til å samarbeide i oppfølgingen av planen, uttaler Kristian Thowsen, utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune og leder for styringsgruppa for planarbeidet.

Handlingsprogrammet er en operasjonalisering av den regionale planen. Tiltakene konkretiserer planens mål og satsingsområder, og viser prioriteringer av innsats og ressurser. Handlingsprogrammet vil rulleres årlig.

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder Ingvild Tjønneland eller enhetsleder kulturminnevern Turid Kolstadløkken.


Publisert 27. april 2017, oppdatert 14. august 2019.