Kulturminnekompassets handlingsprogram 2019-2020 er vedtatt

Fylkestinget i Buskerud vedtok regional plan for kulturminnevern sitt handlingsprogram for 2019-2020 den 21. februar 2019.

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017) er et samhandlingsverktøy for kulturminnevern i Buskerud. Planens hovedmål er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling".

Tiltakene i planens handlingsprogram konkretiserer mål og satsingsområder, og viser prioritering av innsats og ressurser. Handlingsprogrammet for 2019-2020 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget den 21. februar 2019. 

- Handlingsprogrammet er blitt til i dialog med kulturarvaktører i fylket. Vi vil takke alle som har gitt innspill til planen, og vi ser fram til å samarbeide i oppfølgingen av planen, uttaler Tonje Kristiensen (Ap) som er leder av Buskerud kulturminneråd. 

Kulturminnekompassets mål og satsingsområder

- Den regionale planen skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Den regionale planen har fokus på utviklingspotensialet ved fylkets kulturarv og vern gjennom bruk, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken. 

Den regionale planens hovedmål er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling". Videre har planen tre delmål. Delmålene skal oppnås gjennom satsingsområdene.

Målstruktur:

Mål

Handlingsprogram 2019-2020 vedtatt av fylkestinget 21. februar 2019

Det er knyttet tiltak til de enkelte satsingsområdene i handlingsprogrammet. Samarbeid mellom den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private er en forutsetning for å oppnå målene i den regionale planen.

Handlingsprogrammet rulleres jevnlig. Det ble gjennomført et åpent innspillsmøte og høring av utkast til nytt handlingsprogram høsten 2018.

Et enstemmig fylketing vedtok handlingsprogrammet for 2019-2020 i sak 4/19 i møte den 21. februar 2019. Tiltakene i handlingsprogrammet er valgt på bakgrunn av innspill fra medvirkningsprosessen i 2018. Fylkestinget har avsatt 2,5 millioner kroner til oppfølging av den regionale planen.

Buskerud kulturminneråd er et rådgivende utvalg som bistår fylkeskommunen i rulleringen av handlingsprogrammet. Utvalget består av representanter fra museumssektoren, frivillig sektor, kommuneregionene og fylkespolitikere. Kulturminnerådet har behandlet handlingsprogrammet og sluttet seg til prioriteringene for 2019-2020. 

Samarbeid om kulturminnevern

En rekke prosjekter og tiltak har blitt igangsatt i 2018. Flere av dem vil videreføres, blant annet programmet KulturArvOpplevelser og istandsettingsprogram for museumsbygninger.  

- Vi vil spesielt fremheve den tverrfaglige satsingen på KulturArvOpplevelser som spesielt vellykket. Programmet utløste 1 million kroner i statlig støtte fra Riksantikvarens verdiskapingsprogram. Til sammen 2,5 millioner kroner ble fordelt til prosjekter i Buskerud. Dette er vi svært fornøyd med og vi ser fram til å følge programsatsingen videre, uttaler fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.

Et av tiltakene i handlingsprogrammet er utdeling av Buskerud fylkeskommunes bevaringspris. Prisen ble delt ut for første gang på kulturarvkonferansen mars 2019.

Anders Thygesen mottok bevaringsprisen for 2018 for istandsettingen av Vestfossen kapell i Øvre Eiker kommune. 

Bevaringsprisen 2018

Bevaringspris og diplomer ble delt ut på KulturarvBuskerud2019 den 5. mars 2019. Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) til høyre i bildet. Foto: Anja S. Melvær © Buskerud fylkeskommune. 

Kulturminnekompassets årsrapport 2018 redegjør nærmere for hvordan fylkeskommunen arbeidet med oppfølgingen av den regionale planen i fjor. Årsrapporten redegjør også for forvaltningsarbeidet i form av nøkkeltall, interessante arkeologiske funn med mer. 


Publisert 15. mars 2019, oppdatert 14. august 2019.