Ny rapport om kulturarv som ressurs i by- og tettstedsutviklingen

En ny rapport fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR setter fokus på kulturarven som en ressurs i by- og tettstedsutviklingen.

Rapporten "Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen - suksessfaktorer i by- og tettstedsutviklingsprosjekter med fokus på vern og ny bruk av eldre bygninger" (NIBR-rapport 2016:7) fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR sammenstiller eksisterende kunnskap om temaet kulturarv som ressurs.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune i forbindelse med utarbeidelse av regional plan for kulturminnevern.

Rapporten tar utgangspunkt i norske og internasjonale studier for å se på hvordan kulturarven kan representere en ressurs i samfunnsutviklingen og hva som er kritiske suksessfaktorer for å lykkes i å sikre de verdier som ligger i kulturarven.

Rapporten peker på at det er bred dokumentasjon på at kulturarv kan bidra til både økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell verdiskaping. Rapporten peker også på kommunenes viktige rolle i verdiskapende prosesser lokalt, særlig gjennom rollen som reguleringsmyndighet.

Lansering av rapport 4. mai 2016

Buskerud fylkeskommune inviterer til innspillsmøte på Gummibaren i Drammen 4. mai klokka 09:00-13:00. Møtet retter seg mot eiendomsutviklere, planleggere, arkitekter og kommuner i Buskerud.

Rapporten fra NIBR vil bli nærmere presentert i møtet samtidig som det vil bli rom for diskusjon og innspill rundt temaet; Hvordan kan kulturarven brukes som en ressurs i by- og tettstedsutviklingen? Kan det bli et bedre samspill og bedre prosesser mellom utviklere, eiere og forvaltningen?

Påmeldingsfrist er 1. mai og påmelding skjer via fylkeskommunens hjemmesider.

Gummibaren holder til i Brodahl gummivarefabrik på Grønland i Drammen. Brodahl gummivarefabrikk ble etablert i 1915 og var i drift fram til 1989. Fabrikken produserte tekniske gummivarer, gummiballer, seildukssko og gummihæler.

Grønland i Drammen har gjennomgått en transformasjon fra å være et industriområde til å bli et moderne byområde med kunnskap og kultur. Gummivarefabrikken er en viktig del av det gamle Grønland og Drammens industrihistorie som bidrar til å gi stedet tidsdybde og identitet.

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Buskerud fylkeskommune er i ferd med å utarbeide en regional plan for kulturminnevern. Målet med planarbeidet er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan ønsker Buskerud fylkeskommune å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud.

- Regional plan for kulturminnevern i Buskerud har fokus på vern gjennom bruk, og hvordan den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private kan samarbeide for å bidra til at kulturarven brukes som en ressurs i samfunnsutviklingen på en bærekraftig og forsvarlig måte, uttaler Turid Kolstadløkken, teamleder kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 28. april 2016, oppdatert 14. august 2019.