Ny tilskuddsordning fra Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen har opprettet en ny tilskuddsordning med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for å bidra til istandsetting av kulturminner. Søknadsfristen for Kulturminner for alle er 1. oktober 2016.

Tilskuddsordningen Kulturminner for alle skal bidra til å sikre fellesskapets kulturminner og til å styrke og ivareta de gamle håndverkene.

Hvem kan søke om tilskudd? 

  • Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt
  • Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring 
  • Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha en plan for videre bruk

Fellesskapets kulturminner

Kulturminner er en viktig del av vår historie og identitet. Kulturminner for alle har et spesielt fokus på kulturminner som er allment tilgjengelige slik at kulturminner og istandsettingen skal komme fellesskapet til gode.

Kulturminner som er allment tilgjengelige og som mange kan ha et forhold til kan for eksempel være et forsamlingshus, en skolebygning eller en speiderhytte. Andre eksempler er husmannsplasser, utløer, herregårder og kulturlandskap.

Privateide kulturminner eller kulturminner som eies av foreninger, lag og stiftelser kan søke om tilskudd. Kommuner og museer kan også søke om tilskudd gjennom denne ordningen så fremt kulturminnet tilbyr en allmenn bruk. Fredete bygg og anlegg vil ikke bli prioritert. 

Opplæring og formidling 

Gamle håndverkstradisjoner er en del av vår immaterielle kulturarv. Kulturminner for alle skal stimulere til opplæring og fordypning i de gamle håndverkene. 

Prosjekter som søker om tilskudd må ha en plan for formidling eller opplæring som del av istandsettingsprosessen. Ressursgruppa i Kulturminner for alle kan tilby opplæring i egnet teknikk for restaurering, for eksempel kurs i vindusrestaurering, tørrmuring, taktekking, lafting eller gamle maleteknikker. 

Istandsettingsprosjekter gir gode anledninger for å skape oppmerksomhet rundt kulturminner. Det kan for eksempel gjøres ved å arrangere åpne visninger underveis i prosjektet eller ved ferdigstillelse. 

Søknadsfrist 1. oktober 2016

Tilskuddsordningen vil ha en årlig søknadsfrist. Søknadsfristen er 1. oktober 2016. Det er mulig å søke elektronisk via Fortidsminneforeningen sine hjemmesider. Det skal leveres sluttrapport i etterkant av istandsettingen. 

Last ned informasjonsark for mer informasjon eller les mer på Fortidsminneforeningen sine hjemmesider


Publisert 18. september 2016, oppdatert 14. august 2019.