Nye retningslinjer for metallsøking

Metallsøking er blitt en populær hobby som har ført til en økning av arkeologiske funn. Riksantikvaren har utarbeidet nasjonale retningslinjer for metallsøking. Det er også viktig å ta kontakt med fylkeskommunen dersom en finner fredete kulturminner.

Metallsøking fører til funn av arkeologiske gjenstander som er viktige for forskning, formidling og forvaltning. Funnene er ofte svært flotte, og kan belyse nye sider av fortiden.

Godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Riksantikvaren har utarbeidet nasjonale retningslinjer for privat bruk av metallsøker. De nasjonale retningslinjene kan lastes ned fra Riksantikvaren sine hjemmesider.

Meld fra om arkeologiske funn

Dersom du tror at du finner en gjenstand som kan være eldre enn 1537, er det viktig at du tar kontakt med arkeologene i Buskerud fylkeskommune. Det samme gjelder alle mynter fra før 1650, alle samiske kulturminner eldre enn 100 år og skipsfunn eldre enn 100 år. Ifølge kulturminneloven plikter en å melde fra om slike funn.

Metallsøkere har stor sannsynlighet for å komme i berøring med slike automatisk fredete kulturminner gjennom utøvelsen av sin hobby. Buskerud fylkeskommune ønsker å være i dialog med metallsøkere, og ber om å bli kontaktet dersom det blir gjort slike funn i Buskerud.

Har du funnet noe som du tror kan være et kulturminne fra før 1537? Meld fra til fylkeskommunen.


Publisert 3. juli 2017, oppdatert 14. august 2019.