Ønsker innspill om planarbeid

Fylkeskommunen ønsker innspill til utforming av nye regionale planer for Buskerud.

Fylkestinget i Buskerud vedtok 6. desember 2012 Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016.

Planen ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. februar i år.

I planstrategien ble det besluttet at fire nye regionale planer/strategier skulle utarbeides i inneværende fylkestingsperiode;

  • Regional plan for kunnskapssamfunnet
  • Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
  • Regional areal- og transportstrategi (heretter kalt Regional areal- og transportplan)
  • Regional plan for kulturminnevern

I tillegg ble videre oppfølging av allerede vedtatte planer og pågående planprosesser skissert.

Fylkeskommunene har et planansvar, men en regional plan er hele Buskerudsamfunnets plan og skal utvikles gjennom et samarbeid med kommunene, samfunns- og næringsliv, regional stat, organisasjoner og andre interessenter.

Alle planene utarbeides etter plan- og bygningslovens bestemmelser for regionale planer.

Regional plan for kunnskapssamfunnet

Første milepæl i arbeidet er utviklingen av et planprogram som vil bli sendt på høring senhøstes 2014. Relevant informasjon om regional plan for kunnskapssamfunnet vil bli lagt ut på denne hjemmesiden.

I nær fremtid vil det også komme ut egne invitasjoner til medvirkningsmøter 22. mai på Gol og 2. juni på Fredfoss i Vestfossen.

Regional areal- og transportplan

En viktig målsetting for dette planarbeidet er å komme fram til prinsipper for god og samordnet areal- og transportpolitikk for Buskerud. Planen skal være på et overordnet strategisk nivå.

Arbeidet med planprogram starter opp nå i vår. Vi vil i nær fremtid sende ut invitasjon til et bredtmedvirkningsmøte 9. mai.

Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning

Kommunene er allerede involvert i planarbeidet gjennom prosessen med planprogrammet som ble vedtatt i november 2013 og gjennom medvirkningsarenaer i den nåværende planprosessen. Det arrangeres nye innspillsmøter i mai.

Planarbeidet kan også følges på Facebook og Twitter. Det vil være offentlig høring på planen høsten 2014.

Regional plan for kultuminnevern

Planen utarbeides som et bidrag til å sikre bevaring og bærekraftig bruk av fylkets viktigste kulturminner og i et bredt samarbeid med kulturarvaktørene i kommunene kulturmiljøer.

Det blir gjennomført medvirkningsmøter for utarbeidelse av planprogram i april/mai 2014. Forslag til planprogram planlegges lagt ut på høring i august.

Fylkesrådmannen ser fram til et fortsatt fruktbart samarbeid med alle samarbeidspartnere i Buskerud for å utvikle planer som kan angi mål og retning for utvikling av Buskerud.


Publisert 9. april 2014, oppdatert 14. august 2019.