Planprogram for regional plan for kulturminnevern er ute på høring

Buskerud fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid for regional plan for kulturminnevern. Høringsfrist for planprogram er 17.11.2014.

Formålet med planen 

Målet med planarbeidet er å etablere en plan for hvordan Buskerudsamfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan ønsker Buskerud fylkeskommune å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud.

Planprogrammet beskriver fem forslag til hovedtema for planarbeidet:

  • Synliggjøring av de viktigste kulturmiljøene i Buskerud – oversikt over kulturmiljøer som forteller hovedtrekkene i fylkets historie
  • Kunnskapsbygging og kompetanseløft i kommunene
  • Formidling kulturarv
  • Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen
  • Regionale samhandlingsarenaer og styrking/etablering av regional kulturminnekompetanse

- Det er viktig at vi samarbeider godt for vern av våre viktigste kulturminner og kulturmiljøer. Vern gjennom bruk gir i de aller fleste tilfeller det beste vern. For å få dette til kan det være nyttig med et planverktøy som sier noe om hvordan vi i Buskerudsamfunnet kan samarbeide for å få dette til, uttaler Turid Kolstadløkken som er teamleder kulturminnevern. 

Buskeruds viktigste kulturmiljøer

Buskerud har mange verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. For eksempel middelalderbygningene i Numedal, industrihistoriske anlegg som Sølvverket på Kongsberg og Blaafarveværket i Modum, samt gravhauger fra forhistorisk tid slik som Halfdanshaugen i Hole og gravfeltet på Veien i Ringerike. 

Det er imidlertid ikke utarbeidet noen oversikt over kulturmiljøer av vesentlig regional verdi. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Formålet med en slik oversikt er å fortelle Buskeruds historie fra eldste tid til nyere tid.

Fylkeskommunen har fått inn mange forslag allerede i løpet av medvirkningsprosessen i 2014. Vi gjør oppmerksom på at innspillslista som nå er lagt ut på høring, kun er en oversikt over hvilke kulturmiljøer som er foreslått fram til nå. Forslagene vil bli kulturminnefaglig vurdert i løpet av planprosessen.  

Vi vil høre dine innspill!

Høringsdokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmesider. Der finnes nedlastbart utkast til planprogram for planen, samt oversikt over innspill til Buskeruds viktigste kulturmiljøer. Høringsfrist er satt til 17.11.2014

Innspill til planarbeidet kan sendes til fylkeskommunen per post: Buskerud fylkeskommune, Postboks 3536, 3007 Drammen eller per e-post postm...@bfk.no Merk sendingen med «Høringssvar til planprogram for regional plan for kulturminnevern i Buskerud».

Det arrangeres også et åpent høringsmøte på Sole hotell i Noresund 3. november 2014, kl. 1100 - 1500. 


Publisert 6. oktober 2014, oppdatert 14. august 2019.