Riksantikvaren gir 1 million til kulturarv i Buskerud

Buskerud fylkeskommune ønsker å styrke reiseliv med basis i kultur og kulturarv gjennom programmet KulturArvOpplevelser. Riksantikvaren har nå bevilget 1 million til programmet. Søknadsfristen er 4. juni 2018.

Kultur og kulturarv er en viktig ressurs for utvikling av reiselivsprodukter. Kulturopplevelser bidrar til å øke verdien av Norge som reisemål, og gjennom det verdiskapingen i reiselivsnæringen. Det er et stort potensial for å utvikle gode opplevelser i Buskerud, gitt eksisterende reiselivsmarked og råvaregrunnlag.

Fylkeskommunens tverrfaglige program - KulturArvOpplevelser

Buskerud fylkeskommunes hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse og hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring har vedtatt å styrke reiseliv med basis i kultur og kulturarv gjennom programmet KulturArvOpplevelser. Det er avsatt 1,5 million til satsingen fra fylkeskommunen. Det kan søkes om tilskudd til både forprosjekter og hovedprosjekter.

- Hovedmålet i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling." Bruk av kulturarven som en ressurs for næringsutvikling er et av satsingsområdene i den regionale planen. Vi håper nå på mange gode søknader som er utarbeidet i samarbeid mellom kulturarvaktører og næringsaktører, uttaler Turid Kolstadløkken, fylkeskonservator i Buskerud.

Riksantikvaren bidrar med 1 million

Riksantikvaren har bevilget 1 million kroner til prosjektet. Tilskuddet kan brukes til istandsetting og tilrettelegging av kulturminner, kulturmiljøer og landskap som grunnlag for kulturarvbasert næringsutvikling. Dette gjelder også tiltak og aktiviteter som fremmer samarbeid og læring.

Midlene skal fortrinnsvis brukes til formål som kommer flere aktører til gode og som inngår i et forpliktende samarbeid, partnerskap eller lignende. Det er en fordel om prosjekttiltak og aktiviteter sees i sammenheng med helhetlige prosesser for lokal samfunnsutvikling.

Buskerud fylkeskommunes og Riksantikvarens tilskudd gir til sammen en økonomisk ramme for programmet på 2,5 millioner kroner.

Søknadsfrist 4. juni 2018

Kommuner/regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap kan søke om tilskudd. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar. Mer informasjon om programmet finnes på fylkeskommunen sin hjemmeside.

Alle søknader skal leveres i regionalforvaltning.no.

- Vi ser for oss at det med tilskudd fra programmet skal utvikles produkter og satsinger som er kommersielle og rettet mot et betalende publikum samtidig som det bygges på Buskeruds rike kulturarv, sier Arve Vannebo, prosjektleder i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 15. mai 2018, oppdatert 14. august 2019.