Skilting av helleristninger i Lier - tilskudd til forstudie

Politikerne i Buskerud fylkeskommune bevilger 150 000 kroner til forstudie til skilting av helleristningene i Lier.

Det ble gjort et oppsiktsvekkende funn av veideristninger i Lier sommeren 2013. En observant kommuneansatt oppdaget veideristningene og tok kontakt med Buskerud fylkeskommune for å melde fra om det arkeologiske funnet.

Funnet viste seg å være en stor helleristning av en elg. Helleristningen er på hele 4 x 4 meter og er Norges største ristning av elg. Lier-elgen(e) ble risset inn i berget for 8000 år siden.

Det unike funnet er blitt registrert at Kulturhistorisk museum og ristningene har vært tildekket av konserveringstekniske årsaker i en lang periode.

Kulturminneforvaltningen og Lier kommune ønsker å formidle dette unike funnet, men også andre særpregede fortidsminner i området. For å få til et helhetlig grep på et slikt formidlingstiltak er det behov for å utarbeide en mulighetsstudie som kan presentere forslag til ulike måter å fortelle disse historiene på.

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (HUKIF) i Buskerud fylkeskommune vedtok i dag å avsette 150 000 kroner til dette prosjektet. Buskerud fylkeskommune regner med at studien blir ferdigstilt i løpet av høsten 2016.

 


Publisert 21. juni 2016, oppdatert 14. august 2019.