Slik kan 8 000 år gammel helleristning bli tilgjengelige for flere

Buskerud fylkeskommune vil synliggjøre unike fortidsminner i Lier.

Sommeren 2013 ble det gjort et oppsiktsvekkende funn av veideristninger i Lier på Tronbergfjella, rett ved fylkesvei 285.

Helleristningene forestiller elger og er såkalte veideristninger som ble risset inn i berget for 8 000 år siden.

Buskerud fylkeskommune og Lier kommune  ønsker å formidle både dette unike funnet, men også andre særpregede fortidsminner i området.

- Det er svært sjeldent at slike funn gjøres og vi ønsker sammen med kommunen å tilrettelegge for formidling av områdets fortidsminner, forklarer Turid Kolstadløkken, fylkeskonservator.

- Dette er kulturminner som er av regional og nasjonal betydning.

Turid Kolstadløkken, fylkeskonservator i Buskerud

Les også: Slik melder du i fra om arkeologiske funn i Buskerud


(Faksimile fra VG, 28. juni 2013)

Forslag til tiltak for synliggjøring

Fylkeskommunen har etter at funnet ble oppdaget bevilget penger til en mulighetsstudie for å kartlegge muligheter og begrensninger i et slikt formidlingsprosjekt.

I løpet av denne høsten har det vært møter mellom fylkeskommunen og kommunen om prioritering av tiltak foreslått i mulighetsstudien.

Det har blitt enighet om at det i første omgang bør bestilles et forprosjekt for å få et mer detaljert tegningsgrunnlag og konsept med et kostnadsoverslag for følgende tema/delprosjekter:

I første omgang vil det bli laget et forprosjekt for etablering av adkomst til helleristningsfeltet.

Det må lages en adkomstvei til feltet over berget og etableres en parkeringsplass. I tillegg skal det lages et digitalt formidlingskonsept.

Digital formidling gir mange spennende muligheter for å levendegjøre forhistorien som ligger i kulturminnene i dette området.

Kulturminner i Lier
Veideristninger av Lier-elgene er 8 000 år gamle, skålgropene er fra 1 000 før Kr. - 550 etter Kr. og steinalderboplassen på Gommerud er fra eldre steinalder, 9 000 - 4 000 før Kr.

- Det er mulig å skape en ny attraksjon

I sist møte vedtok politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune å bevilge 350 000 kroner til et forprosjekt for formidling, skjøtsel og tilrettelegging ved bergkunstfeltet i Utenga i Lier.

- Det er et stort potensiale som ligger i formidling av disse kulturminnene som en helhet.

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget

- Det er mulig å skape en ny attraksjon som vil kunne sette Lier og Buskerud på kartet for turister med interesse for denne kulturhistorien, fortsetter fylkeskonservatoren.

Illustrasjon Helleristning Lier forslag gang- sykkelvei
Plattformene sett i forhold til gang-sykkelvei. Illustrasjon: Grindaker landskapsarkitekter  

Fylkeskonservator Kolstadløkken sier det er naturlig at fylkeskommunen som regional kulturminneforvaltning, med ansvar for skilting og skjøtsel arkeologiske kulturminner, dekker en større del av kostnaden til forprosjektet enn kommunen.

- Dette er særlig begrunnet i ønske om å utvikle en modell for digital formidling som vi ønsker å kunne utvikle slik at den kan ha overføringsverdi til andre bergkunstfelt, avslutter Turid Kolstadløkken i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 27. november 2017, oppdatert 14. august 2019.