Søk tilskudd før 15. mars 2016!

Frist for å søke tilskudd til istandsetting av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud er 15. mars 2016.

Buskerud fylkeskommune gir årlig midler til istandsettingstiltak på verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.

Fylkeskommunen skal fordele 1 million kroner i 2016 for å bidra til bevaring av Buskeruds kulturarv. Tilskuddet er ment å dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting.

Det er en forutsetning at antikvariske retningslinjer for istandsetting legges til grunn. Antikvariske metoder vil si at man reparerer i stedet for å bytte ut, og at man bruker tradisjonelle eller opprinnelige materialer og metoder. Det finnes flere gode råd om istandsetting av hus på Bygg og bevar, Gamle trehus og Riksantikvarens informasjonsark.

Privatpersoner, stiftelser, organisasjoner og lignende kan søke om støtte. I årsrapporten for 2014 finnes det eksempler på hvilke type tiltak som har fått støtte tidligere. Bygninger og anlegg som ligger innenfor områder regulert til bevaring (hensynssoner) vil bli prioritert, likeledes bygninger som utgjør en del av et større verneverdig kulturmiljø.

Tilskuddsmidlene dekker ikke vanlig vedlikehold og standardheving. Ordningen gjelder ikke fredete hus og anlegg. Eiere av fredete hus, kan derimot søke om midler fra Riksantikvaren.

Bruk eget søknadsskjema og send inn til:

Buskerud fylkeskommune

Utviklingsavdelingen

Postboks 3563

3007 Drammen


Publisert 27. januar 2016, oppdatert 14. august 2019.