Søk tilskudd til bevaring av kulturminner i Buskerud

Eiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting av kulturminner, både fra offentlige instanser og private stiftelser.

Det finnes flere tilskuddsordninger som gir støtte til istandsetting av verneverdige kulturminner. Denne artikkelen gir en oversikt over tilskuddsordninger som en kan søke om støtte fra for å ta vare på kulturminner. De ulike instansene har egne søknadsskjemaer, krav og søknadsfrister.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet gir årlig tilskudd til istandsetting av verneverdige kulturminner. Formålet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner. Formålet er også å bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredete kulturminner, kommunalt eide kulturminner og virksomheter som mottar statlig driftsstøtte og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

Søknadsfristen er 1. november. Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes på Kulturminnefondet sine hjemmesider.

Norsk kulturarv - ta et tak

"Ta et tak" er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. 

Søknadsfristen er 15. oktober. Mer informasjon, se Norsk kulturarv sine hjemmesider.

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Med sin bakgrunn i skadeforsikring, støtter stiftelsen tiltak som er skadeforebyggende. Stiftelsen gir støtte til sikring av bygninger, fartøy og anlegg. For eksempel har stiftelsen ofte gitt støtte til brannsikring.

Stiftelsen UNI tar imot søknader gjennom hele året. Søknadene behandles fortløpende i henhold til fastsatte styremøter. For mer informasjon, se Stiftelsen UNI sine hjemmesider.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir støtte til allmennyttige formål. Midlene skal blant annet gå til tiltak som har verdi over tid og som kommer mange til gode.

Kulturminner og historie er blant stiftelsens prioriterte gaveformål. Stiftelsen vil støtte aktivitets- og formidlingstiltak som vekker barn og unges interesse for å ta vare på kulturminner, og som skaper undring og interesse for vår nære og fjerne fortid. Videre vil stiftelsen støtte prosjekter som bidrar til å bevare håndverkstradisjoner gjennom overføring av kunnskap og kompetanse.

Stiftelsen har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september. Se stiftelsen sine hjemmesider for mer informasjon.

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen gir tilskudd til istandsetting og tradisjonshåndverk gjennom prosjektet "Kulturminner for alle". Prosjektet "Kulturminner for alle" skal styrke gamle håndverk, og sikre fellesskapets kulturminner.

Søknadsfristen er 1. mars 2018. Se Fortidsminneforeningen sine hjemmesider for mer informasjon.

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensingen fra jordbruket. Et viktig siktemål med ordningen er å få en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

Søknad om SMIL-midler sendes kommunen. Mer informasjon, se Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Buskerud fylkeskommunes tilskuddsordning

Buskerud fylkeskommune har en egen tilskuddsordning til verneverdige bygg og anlegg. Tilskuddet er ment å dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting av verneverdige bygninger i fylket.

Søknadsfristen er 15. mars. Mer informasjon om ordningen finnes her.


Publisert 21. september 2017, oppdatert 14. august 2019.