Søk tilskudd til bevaring av kulturminner i Buskerud!

Visste du at det finnes flere tilskuddsordninger som gir støtte til istandsetting av verneverdige kulturminner? Denne artikkelen gir en oversikt over noen aktuelle ordninger.

Buskerud fylkeskommunes tilskuddsordning for verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud 

Buskerud fylkeskommune fordeler årlig tilskudd til prosjekter som bidrar til å ta vare på verneverdige kulturminner i fylket.

Ordningen omfatter bygninger og anlegg, og andre verneverdige kulturminner i Buskerud. Privatpersoner, stiftelser, organisasjoner eller liknende kan søke. Bygninger i offentlig eie og museer omfattes ordinært ikke av ordningen.

Tiltak på kulturminner regulert til bevaring og oppført i kommunale kulturminneplaner, prioriteres. Det samme gjelder tiltak på kulturminner innenfor kulturmiljøer oppført i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017). 

Tilskuddet skal gå til istandsettingsarbeider og er ment å dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting. Tilskuddet skal ikke gå til vanlig vedlikehold og standardheving.

Det er en forutsetning at antikvariske retningslinjer legges til grunn for arbeidet som skal gjøres. Med antikvariske retningslinjer menes at man reparerer fremfor å bytte ut, samt bruker tradisjonelle eller opprinnelige materialer og metoder.

Last ned retningslinjene for tildeling av tilskudd, for mer informasjon. Årsrapporten 2018 gir en oversikt over prosjektene som mottok støtte i fjor.

Søknadsfristen er normalt 15. mars, men er i 2019 utvidet til 1. april. Benytt eget søknadsskjema for å søke om tilskudd. 

Den gamle skysstasjonen på nordre Green i Krødsherad.

Nordre Green i Krødsherad har mottatt støtte fra Kulturminnefondet til restaurering. Nordre Green ble tildelt Fortidsminneforeningen avdeling Buskerud sin kulturminnerpris i 2015. Foto: Jørn Jensen © Buskerud fylkeskommune.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet gir årlig tilskudd til istandsetting av verneverdige kulturminner. Formålet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner. Formålet er også å bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Det er også mulig å søke Kulturminnefondet om straks- og sikringstiltak. 

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredete kulturminner, kommunalt eide kulturminner og virksomheter som mottar statlig driftsstøtte og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

Kulturminnefondet behandler søknader fortløpende gjennom hele året. Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes på Kulturminnefondets hjemmeside

Fortidsminneforeningen Kulturminner for alle 

Fortidsminneforeningen gir tilskudd til istandsetting og tradisjonshåndverk gjennom prosjektet "Kulturminner for alle". Prosjektet "Kulturminner for alle" skal styrke gamle håndverk, og sikre fellesskapets kulturminner.

Søknadsfristen er 1. mars 2019. Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema på foreningen sin hjemmeside 

SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensingen fra jordbruket. Et viktig siktemål med ordningen er å få en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger. Det gis også SMIL-midler til restaurering av bygninger.

Søknad om SMIL-midler sendes kommunen. Mer informasjon, se Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Sparebankstiftelsen DNB 

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir støtte til allmennyttige formål. Midlene skal blant annet gå til tiltak som har verdi over tid og som kommer mange til gode.

Kulturminner og historie er blant stiftelsens prioriterte gaveformål. Stiftelsen vil støtte aktivitets- og formidlingstiltak som vekker barn og unges interesse for å ta vare på kulturminner, og som skaper undring og interesse for vår nære og fjerne fortid. Videre vil stiftelsen støtte prosjekter som bidrar til å bevare håndverkstradisjoner gjennom overføring av kunnskap og kompetanse.

Stiftelsen har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september. Les mer på stiftelsen sin hjemmeside

Stiftelsen UNI 

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Med sin bakgrunn i skadeforsikring, støtter stiftelsen tiltak som er skadeforebyggende. Stiftelsen gir støtte til sikring av bygninger, fartøy og anlegg. For eksempel har stiftelsen ofte gitt støtte til brannsikring.

Stiftelsen UNI tar imot søknader gjennom hele året. For mer informasjon, se stiftelsen sin hjemmeside

Denne listen er ikke uttømmende. 


Publisert 25. februar 2019, oppdatert 14. august 2019.