Søk tilskudd til bevaring av kulturminner i høst

Eier du et verneverdig hus som du ønsker å restaurere? Eller har du lyst til å lage et formidlingsopplegg knyttet til kulturminner? Husk at det er mulig å søke tilskudd til bevaring av kulturminner. Flere av tilskuddsordningene har søknadsfrist i høst.

Eiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av kulturminner fra både offentlige fond og private stiftelser. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidlingstiltak. 

Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond gir årlig tilskudd til istandsetting av verneverdige kulturminner. Formålet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner. Formålet er også å bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. 

Norsk kulturminnefond gir som hovedregel ikke tilskudd til fredete kulturminner, kommunalt eide kulturminner og virksomheter som mottar statlig driftsstøtte og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte. 

Søknadsfrist er 1. november. Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes på Norsk kulturminnefond sine hjemmesider

Norsk kulturminnefond gir også støtte til sikrings- og strakstiltak for kulturminner. Formålet med denne ordningen er å hindre at kulturminner går tapt, og stoppe forfallet inntil eiere får mulighet til å utbedre skadene.

Søknader om sikrings- og strakstiltak behandles fortløpende gjennom året. Mer informasjon om denne ordningen finnes på fondet sine hjemmesider

Stiftelsen UNI 

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Med sin bakgrunn i skadeforsikring, støtter stiftelsen tiltak som er skadeforebyggende. Stiftelsen gir støtte til sikring av bygninger, fartøy og anlegg. For eksempel har stiftelsen ofte gitt støtte til brannsikring. 

Stiftelsen UNI tar imot søknader gjennom hele året. Søknadene behandles fortløpende i henhold til fastsatte styremøter (6 ganger i året). For mer informasjon, se Stiftelsen UNI sine hjemmesider

Sparebankstiftelsen DNB 

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir støtte til allmennyttige formål. Midlene skal blant annet gå til tiltak som har verdi over tid og som kommer mange til gode.

Kulturminner og historie er blant stiftelsens prioriterte gaveformål. Stiftelsen vil støtte aktivitets- og formidlingstiltak som vekker barn og unges interesse for å ta vare på kulturminner, og som skaper undring og interesse for vår nære og fjerne fortid. Videre vil stiftelsen støtte prosjekter som bidrar til å bevare håndverkstradisjoner gjennom overføring av kunnskap og kompetanse. 

Stiftelsen har to søknadsfrister i året; 1. februar og 1. september. Se stiftelsen sine hjemmesider for mer informasjon. 


Publisert 26. august 2015, oppdatert 14. august 2019.