Søk tilskudd til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg

Det finnes flere tilskuddsordninger som gir støtte til istandsetting av verneverdige bygg og anlegg. Buskerud fylkeskommunes tilskuddsordning har søknadsfrist 15. mars 2017.

Buskerud fylkeskommune skal fordele 1 million kroner i 2017 for å bidra til bevaring av Buskeruds kulturarv. Tilskuddet er ment å dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting.

Privatpersoner, stiftelser, organisasjoner og lignende kan søke om støtte. Bygninger og anlegg som ligger innenfor bevaringsområder vil bli prioritert, likeledes bygninger som utgjør en del av et verneverdig kulturmiljø. Årsrapporten 2015 viser noen eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere.

Det er en forutsetning at antikvariske retningslinjer for istandsetting legges til grunn. Antikvariske metoder vil si at man reparerer i stedet for å bytte ut, og at man bruker tradisjonelle eller opprinnelige materialer og metoder. Det finnes flere gode råd om istandsetting av eldre hus på Bygg og bevarGamle trehus og Riksantikvarens informasjonsark.  

Tilskuddsmidlene dekker ikke vanlig vedlikehold og standardheving. Ordningen gjelder ikke fredete hus og anlegg. Eiere av fredete bygg og anlegg kan søke om midler fra Riksantikvaren.

Benytt eget søknadsskjema og send inn søknad innen 15. mars 2017. Søknadsskjema kan sendes på epost eller per post til: Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, Postboks 3563, 3007 Drammen.

Vi gjør samtidig oppmerksom på noen andre tilskuddsordninger:

  • Fortidsminneforeningen gir tilskudd til istandsetting og tradisjonshåndverk gjennom prosjektet Kulturminner for alle. Søknadsfrist er 1. mars 2017.
  • Stiftelsen UNI en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Stiftelsen gir støtte til skadeforebyggende tiltak, blant annet brannsikring. Stiftelsen tar imot søknader gjennom hele året.
  • Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til allmennyttige formål. Midlene skal blant annet gå til tiltak som har verdi oer tid og som kommer mange til gode. Kulturminner og historie er blant stiftelsens prioriterte formål. Stiftelsen har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september.
  • Kulturminnefondet gir årlig tilskudd til istandsetting av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredete kulturminner, kommunalt eide kulturminner og virksomheter som mottar statlig driftsstøtte. Søknadsfrist er 1. november.

Publisert 8. februar 2017, oppdatert 14. august 2019.