Søk tilskudd til verneverdige kulturminne og kulturmiljø

Buskerud har mange verdifulle kulturminner og kulturmiljø, og fylkeskommunen ønsker å bidra til bevaring av disse.

Buskerud fylkeskommune gir årlig midler til tiltak på verneverdige kulturminne og kulturmiljø.

Fylkeskommunen skal fordele 1 million kroner i 2014.

Frist for å søke om tilskudd er 15. mars. Private eiere, stiftelser, organisasjoner eller liknende kan søke.

Verneverdige kulturminne og kulturmiljø

Tilskuddet skal bidra til bevaring av verneverdige kulturminner og kulturmiljø. Tilskuddet skal gå til istandsetting og er ment å dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting.

Tilskuddsmidlene dekker ikke vanlig vedlikehold og standardheving.

En må bruke eget skjema for å søke. Se her for meir informasjon og for å laste ned retningslinjer for tilskuddsordningen.

Ordningen gjelder ikke fredete kulturminner. Eiere av fredet hus kan derimot søke om midler fra Riksantikvaren. Frist for å søke om disse midlene er 1. november.

Fylkeskommunen viser samtidig til Bygg og Bevar og Gamle trehus sine hjemmesider. De har flere gode råd for vedlikehold av eldre hus. Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs i restaurering.


Publisert 17. januar 2014, oppdatert 14. august 2019.