Stor interesse for tilskudd til kulturminner

Buskerud bygningsvernsenter har nå gjennomført to søknadsverksteder hvor huseiere, håndverkere, lag og foreninger har fått tips og råd om hvor de kan søke om tilskudd til bevaring av kulturminner.

Det var stort oppmøte da Buskerud bygningsvernsenter inviterte til søknadsverksted 30. og 31. januar 2018. På søknadsverkstedene var representanter fra Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen og Buskerud fylkeskommune tilstede for å informere om sine tilskuddsordninger for bevaring av kulturminner.

Det ene møtet ble avholdt i Buskerud bygningsvernsenters lokaler på Lågdalsmuseet i Kongsberg og det andre på Ål bygdamuseum i Ål i Hallingdal. Blant de frammøte var det blant andre mange eiere av eldre og verneverdige hus, håndverkere samt lag og foreninger.  

- Vi takker alle som fant veien til søknadsverkstedene og håper at dette vil resultere til mange søknader fra Buskerud i tiden framover! Kulturminneforvaltningen i Buskerud fylkeskommune kan bistå med veiledning til søkere som har behov for det, sier rådgiver på bygningsvernsenteret Camilla P. Nilsen.

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner, og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. 

Søknadsfristen er 1. november. Det er mulig å søke elektronisk. For mer informasjon om tilskuddsordningen se Kulturminnefondet sine hjemmesider.

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen gir tilskudd til istandsetting og tradisjonshåndverk gjennom prosjektet "Kulturminner for alle". Prosjektet "Kulturminner for alle" skal styrke gamle håndverk, og sikre fellesskapets kulturminner.

Søknadsfristen er 1. mars 2018. Se Fortidsminneforeningen sine hjemmesider for mer informasjon.

Buskerud fylkeskommunes tilskuddsordning

Buskerud fylkeskommune har en egen tilskuddsordning til verneverdige bygg og anlegg. Tilskuddet er ment å dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting av verneverdige bygninger i fylket.

Søknadsfristen er 15. mars. Mer informasjon om ordningen finnes her.


Publisert 22. februar 2018, oppdatert 14. august 2019.