Tilskudd til istandsetting av fredete bygninger i Buskerud 2018

I år skal Buskerud fylkeskommune fordele 9,5 millioner til istandsettingstiltak på fredete bygg og anlegg i fylket.

Riksantikvaren gir årlig tilskudd til istandsetting av fredete bygninger i privat eie. I år er det over 153 millioner kroner som fordeles til fylkeskommunene, som igjen gir tilskudd til huseierne. Buskerud har fått 9,5 millioner som skal gå til 18 bygninger.

- De som eier private fredete bygg gjør en formidabel innsats for vår felles kulturarv. Dette verdsetter vi høyt, og regjeringen har økt bevilgningen med nær 30 prosent fra 2014. Over 150 millioner kroner går nå til vedlikehold av disse viktige kulturminnene. Det er helt avgjørende at våre fredete bygg er i bruk, ellers forfaller de. De private eierne over hele landet fortjener stor takk og honnør for den innsats de gjør for å ta vare på kulturarven, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Midler til tilstandsregistrering

Den største delen av tilskuddene går til fredete bygninger, men en del går også til fredete kulturmiljøer og andre særlig verdifulle kulturminner, inkludert kystkultur og landskap.

Det er viktig å ha en god oversikt over byggteknisk tilstand til de fredete bygningene. Fylkeskommunen gjennomfører derfor tilstandsregistrering av de fredete bygningene. Dette finansieres av både Buskerud fylkeskommune og Riksantikvaren.

- I flere fylker er det behov for bedre oversikt over tilstanden til de fredete bygningene. Det vil gjøre fylkeskommunene i stand til å drive en enda bedre og mer langsiktig forvaltning av de fredete bygningene, sier riksantikvar Jørn Holme.


Publisert 27. februar 2018, oppdatert 14. august 2019.