Søk midler til KulturArvOpplevelser 2019

Programmet KulturArvOpplevelser videreføres i 2019. Årets søknadsfrist er 24. mai. Programmets formål er å styrke produktutvikling og konseptuering av produktråvarene i Buskerud, basert på kultur og kulturarv.

Programmet KulturArvOpplevelser ble opprettet i 2018. Dette er et tverrfaglig program hvor formålet er å styrke produktutvikling og konseptuering av produktråvarene i Buskerud, basert i kultur og kulturarv.  

Kultur og kulturarv er en viktig ressurs for reiselivsprodukter ved at kulturopplevelser bidrar til å øke verdien av Norge som reisemål, og gjennom det verdiskapningen i reiselivsnæringen. Det er et stort potensial for å utvikle gode opplevelser som kan være kommersielle i Buskerud, gitt eksisterende reiselivsmarked og råvaregrunnlag.

- Vi ser for oss at det med tilskudd fra programmet skal utvikles produkter og satsinger som er kommersielle og rettet mot et betalende publikum samtidig som det bygges på Buskeruds rike kulturarv, sier Arve Vannebo, prosjektleder i Buskerud fylkeskommune.

2,5 millioner kroner til KulturArvOpplevelser 

KulturArvOpplevelser ble gjennomført for første gang i 2018. Programmet videreføres i 2019. Fylketinget har avsatt to millioner kroner til dette i år. 

Riksantikvaren bidrar med 500.000 kroner til programmet i 2019. Riksantikvaren bidro også med midler i 2018.

- Kulturminner har et stort potensial for verdiskaping, og kan være et godt bidrag til nærings- og lokal samfunnsutvikling, uttaler riksantikvar Hanna Geiran.

Søknadsfrist 24. mai 2019

Årets søknadsfrist er 24. mai. Alle søknader sendes inn via regionalforvaltning.no

Kommuner/regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap kan søke om tilskudd. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar. Det er ønskelig at søknadene/prosjektene kan vise til koblinger til FNs 17 bærekraftsmål.

- Hovedmålet i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 er "Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling." Bruk av kulturarven som en ressurs for næringsutvikling er et av satsingsområdene i den regionale planen. Vi håper nå på mange gode søknader som er utarbeidet i samarbeid mellom kulturarvaktører og næringsaktører, uttaler Turid Kolstadløkken, fylkeskonservator i Buskerud.

Mer informasjon om programmet finnes på www.bfk.no/kulturarvopplevelser. Her finnes også en oversikt over prosjekter som fikk støtte i fjor.


Publisert 11. april 2019, oppdatert 14. august 2019.