- Er utviklingen i Buskerud ødeleggende for fremtidige generasjoner?

Ny rapport med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål: - En lignende analyse på fylkesnivå er ikke gjennomført i Norge tidligere.

Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med Asplan Viak utarbeidet en bærekraftsrapport som belyser utviklingen i Buskerudsamfunnet, med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Med bærekraftig utvikling menes en forvaltning og fordeling av de ressursene man har tilgjengelig, slik at de kommer til nytte både for nåværende og kommende generasjoner, og for alle grupper i samfunnet.

Rapporten presenterer et forslag om hvordan kartlagte utviklingstrekk kan settes i sammenheng med FN sin bærekraftsagenda, og agendaens 17 tilknyttede utviklingsmål.

- For oss er det viktig å få vurdert om utviklingen i Buskerudsamfunnet er økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig, sier Hanne Lisa Matt (MDG).

Matt er leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen som onsdag ettermiddag behandlet rapporten i sitt møte.

Eksempler på funn i Buskerud i rapporten:

 • Fattigdomsrisiko: Antall husholdninger som defineres som fattige har økt fra  9,4 % i 2010 til 11,2 % i 2016.
 • God helse: Andelen med trygg tilgang til rekreasjonsområder er noe lavere i Buskerud enn resten av landet.
 • Utdanning: De siste årene er det flere som gjennomfører videregående opplæring på normert tid.
 • Likestilling mellom kjønnene: Kvinner arbeider i større grad deltid sammenlignet med menn.
 • Rent vann: For Buskerud er det svært gode resultater når man ser på andelen av befolkningen med tilgang til vann.
 • Innovasjon: Forskning, næringsliv og nyetablering av foretak viser en positiv utvikling i Buskerud.
 • Bolig: Boligprisene i Buskerud samlet relativt lave.
 • Forbruk: Buskerud ligger relativt høyt når det gjelder kg husholdningsavfall per innbygger.
 • Klimaendringer: Resultatene viser at man i Buskerud ikke nærmer seg nasjonale mål om betydelige kutt i utslippene.
 • Kriminalitet: Det er en tydelig nedgang i anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere.

- Det å sette bærekraftig utvikling på agendaen handler i stor grad om å se ulike utviklingstrekk i sammenheng, sier Matt.

- Arbeidet med bærekraftrapporten har vært et utviklingsarbeid. Ingen andre fylkeskommuner, regioner eller kommuner har gjort et tilsvarende arbeid, poengterer Hanne Lisa Matt.

Hanne Lisa Matt lader elbil

- Summen av det som skjer i lokalsamfunn vil påvirke utviklingen globalt.

Hanne Lisa Matt (MDG)

Matt mener utviklingen i Buskerud kan knyttes opp mot FN sine bærkraftsmål og nyttes i fylkeskommunens formidlings- og veiledningsarbeid.

Hun ser for seg videre strategier for oppfølging av bærekraftrapporten:

 • veiledning og oppfølging til kommunene på klimaområdet
 • kunnskap om bærekraftstatus i Buskerudsamfunnet for fylkeskommunens arbeid
 • videre arbeid med bærekraft i Viken fylkeskommune

Det er et nasjonalt mål at kommunene og fylkeskommunene skal stimulere og bidra til klimagassutslipp gjennom planlegging og øvrig myndighetsutøvelse.

- Formålet med analysene som nå er lagt fram er å gi et bredt bilde av status og utvikling i Buskerud og hjelpe oss med å ta gode grep for å øke livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling samtidig som vi minsker klima- og miljøbelastningen, avslutter Hanne Lisa Matt.


Publisert 3. mai 2018, oppdatert 3. mai 2018.