Workshop for å lære mer om Europas nye FoU og innovasjonsstrategier

En massiv satsing på FoU og innovasjon i budsjettperioden (2014-2020) er EUs oppskrift på fornyet vekst og sysselsetting. Medarbeidere fra utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune deltok nylig på workshop i Polen der Smart spesialisering var tema.

Europas vei ut av den økonomiske krisen er  bakteppet for at EU-kommisjonen nå har stilt krav om at alle regioner innen EU må utvikle Smart spesialiseringsstrategier for å utløse strukturfondsmidler.

Peer review (kollegavurdering) av strategier fra Finland og Polen

På samlingen i Polen var det to regioner, Lahti i Finland og Podkarpackie i sørøst Polen,  som fikk sine strategier vurdert av kollegaer fra mange ulike regioner i Europa. Kollegaene kom blant annet fra regioner i Spania, Slovenia, Tyskland, Frankrike, England.

Buskerud fylkeskommune deltok i vurderingene på lik linje med de andre. Selv om det  ikke er utviklet FoU og innovasjonsstrategier etter Smart spesialiseringsmetodikken, har Buskerud fylkeskommune god erfaring fra arbeid med egen regionale planer og strategier. Erfaringer innenfor prosess- og medvirkning er spesielt gode sammenlignet med flere andre regioner i Europa.

 

Møteaktivitet Polen

 

Opptatt av å utvikle klynger

Begge regionene som ble presentert og vurdert på workshopen tok utgangspunkt i sine mer eller mindre veletablerte klynger. Podkarpackie fremhevet sin sterke klynge innen luftfart, og Lahti sin klynge innen design/møbelindustri. Hver region dro frem tre hovedsatsinger som de ønsket å videreutvikle med basis i næringsklynger som alle var etablert, men med ulik modenhet. Regionene ba om ulike råd og vurderinger inne spørsmål angående prosess, mobilisering, evaluering, virkemiddelbruk m.v. Det var en svært dynamisk og energisk forsamling som jobbet i grupper for å komme med konstruktive innspill til regionene.

Andre fylker med Smart spesialiseringsstrategier

I Norge er det kun Nordland fylke som har kjørt en fullstendig Smart spesialiseringsprosess frem til ferdig strategi. Agderfylkene har nå meldt seg inn i plattformen og har planer om å utvikle forsknings- og innovasjonsstrategi i tråd med Smart spesialiseringsmetodikken som har 6 definerte steg.

Hva har norske fylker å hente på Smart spesialiseringsmetodikken?

Norge mottar ikke strukturfondsmidler og har formelt kke noe krav om å utvikle Smart spesialiseringsstrategier. Rundt 80% av den norske eksporten går til land i EU. De tette forbindelsene gjør at det kan være hensiktsmessig å sy sammen norske regionale FoU og innovasjonsstrategier etter samme metodikk, og med samme terminologi, som Europas regioner nå gjør. Norske aktører i både offentlig og privat sektor har adgang til å søke midler fra HORISONT 2020 (H2020), verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, på lik linje med aktører i EU-land. Dette er en del av EØS-avtalen, og nasjonale myndigheter i Norge er opptatt av at flest mulig skal greie å nyttiggjøre seg de mulighetene som finnes i dette programmet, som løper frem til 2020.

I H2020 prosjekter, som i andre EU-prosjekter, settes det sammen konsortier fra regioner på kryss og tvers av Europa. I denne prosessen med å finne europeiske partnere til prosjekter må norske regioner gjøre seg attraktive. Våre styrker og målsettinger vil være lettere forståelig i et pan-europeisk bilde, hvis vi enten utvikler Smart spesialiseringsstrategier, eller tilpasser språkbruken i våre regionale forsknings- og utviklingsstrategier. 

I Buskerud er vi nå i gang med å vurdere hvordan vi skal forholde oss til dette spennende temaet fremover.

Hvis du vil vite mer om Smart spesialisering kan du henvende deg til Gørill Trælstad tlf.  32 80 86 45

Mer info om Smart spesialisering finner du på nettsidene ti RIS3-plattformen


Publisert 25. mars 2015, oppdatert 26. mars 2015.