100 færre innbyggere på 10 år

I løpet av en 10-årsperiode har befolkningsutviklingen i Rollag kommune gått nedover. Fylkespolitikerne forlenger nå støtten til Rollag som omstillingskommune.

- Vi ser at kommunen trenger hjelp og utvalget var enstemmig i sin støtte til Rollag. Tilskuddet fra oss kommer i tillegg til støtten fra regjeringen, sier Tom Erik Hauger, leder av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune.

Torsdag ettermiddag vedtok regionalpolitikerne i fylkeskommunen at Rollag kommune får fortsatt status som omstillingsområde i ytterligere tre år.

I tillegg vedtok fylkespolitikerne 250 000 kroner til gjennomføring av konsekvensanalyse for Numedal som en følge av styrevedtaket om nedleggelse av Kongsberg Automotive (fabrikken avvikles frem mot 2018).

Hjørnesteinsbedrift i Numedal

Kongsberg Automotive er kommunens største bedrift. Ifølge informasjon fra Rollag kommune er det 102 ansatte som mister jobben ved KA Rollag.

- Dette vil ha store konsekvenser for Rollagssamfunnet spesielt, men det vil også ramme hele Numedal da det er ansatte som bor i hele regionen, sier Hauger.

- Vi jobber nå tett med kommunen for å berede grunnen slik at vi kan få til nye arbeidsplasser i Rollag, sier han.

- Det har vært en nedgang i befolkningsutviklingen de siste årene, men vi ser nå at den innsatsen som regjeringen og fylkeskommunen har bistått med gir resultater, sier Hauger.

Nedgang i arbeidsplasser og folketall

I juni 2011 vedtok Buskerud fylkeskommune at Rollag kommune skulle få status som omstillingskommune som følge av nedgang i arbeidsplasser og folketall.

Det ble gitt midler fra statlig hold på to millioner kroner. I både 2012 og 2013 ble det i tillegg til statlige midler bevilget 500 000 kroner av fylkeskommunale midler til omstillingsarbeidet.

Omstillingsstatusen ble i første omgang gitt for inntil tre år.

Hensikten med omstillingsarbeidet er å få nyskapingsaktivitet og næringsutvikling i kommunen.


Publisert 21. november 2014, oppdatert 21. november 2014.