Bedre samorning av ressurser og virkemidler

Smart samhandling 2019 -2020 er det største felles prosjektet som skal gi økt samordning, innovasjon og kompetanse i Buskerud.

Smart samhandling i Buskerud 2019-2020 er et felles regionalt handlingsprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 og Regional plan for kunnskapssamfunnet 2016-2020.

Det er kommet til et nytt tema, Helsefremmende læring, som ble etablert i 2018 for å følge opp tilhørende målområder i Kunnskapssamfunnet.

Det kan være nødvendig å se til de regionale planene for å se målhierarkiet som handlingsprogrammet legger til grunn.

Handlingsprogrammet kan beskrives som et «levende» dokument, der det til en viss grad er opp til partene å finne hverandre og etablere hensiktsmessige samarbeid gjennom hele perioden.

Målet er en bedre samordning av ressurser og virkemidler for å øke verdiskapingen, produktiviteten, utdanningsnivået og rekrutteringen til arbeidslivet i Buskerud.


Publisert 7. februar 2019, oppdatert 7. februar 2019.