Buskerud vil vokse med 65.000 innbyggere

- Vi må bo tettere. Innen 2030 vil Buskerud ha økt innbyggertallet med 25 prosent, viser ny befolkningsprognose.

LES OGSÅ: Rapport befolkning Buskerud 2013-2030 (pdf)
LES OGSÅ: Rapport arbeidsliv Buskerud 2013-2030 (pdf)
LES OGSÅ: Rapport bolig Buskerud 2013-2030 (pdf)

Buskerud har nettopp passert 271.000 innbyggere, men i 2030 vil folketallet ha økt til 336.000 innbyggere.

- Våre beregninger viser at Buskerud vil passere 300.000 innbyggere omtrent rundt 2021, og nå en om lag 336.000 innbyggere i 2030, forklarer rådgiver Espen Karstensen i utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune har siden 2013 utarbeidet egne årlige prognoser for folketall, boligbehov og arbeidsstyrke i Buskerud.

Prognosene er ment både som et planverktøy for fylkeskommunen, men også som en tjeneste for kommunene i fylket.

Flere eldre innbyggere

De store fødselskullene fra tiårene etter andre verdenskrig vil de neste årene nå pensjonsalder.

Fra 2020 og ut prognoseperioden vil veksten i de eldste aldersgruppene, og da spesielt for aldersgruppen 60 til 74 år, øke noe mer enn i de andre aldersgruppene.

Prognosene viser at gjennomsnittsalderen i fylket øker fra 40,8 år i 2013 til 42,6 i 2030.

Innvandring bidrar mye

- Den store økningen i befolkningsmengden de siste årene skyldes hovedsakelig en høy nettoinnvandring fra utlandet, særlig fra Øst-Europa, sier Karstensen.

Totalt var nettoinnvandringen i perioden 2007 til 2012 på nærmere 14.000 innbyggere.

Innvandringsprognosene er i år basert på egne beregninger gjort av fylkeskommunen.

Statistisk sentralbyrå har ikke publisert befolkningsprognoser siden sommeren 2012, men har frigitt oppdatert statistikk om utviklingen i 2012 og delvis 2013.

- Tallene for disse to årene indikerer at nettoinnvandringen har avtatt noe i Buskerud, men at nivået har holdt seg høyt i et historisk perspektiv. Denne nye informasjonen er lagt inn i beregningene, samtidig som vi har antatt at nettoinnvandringen forblir moderat positiv i årene som kommer, sier Karstensen

Fylkeskommunens framskrivninger fram mot 2030 bygger på en antagelse om at nettoinnvandringen vil holde seg jevnt, men på et noe lavere nivå de neste årene.

- Hvorvidt dette faktisk inntreffer er avhengig av en rekke faktorer som er vanskelig å forutsi, for eksempel økonomiske konjunkturer, sier han.

Befolkning

Økt boligbehov

Flere innbyggere innebærer et økt behov for nye boliger.

- Våre framskrivinger viser at det fram mot 2030 vil være behov for nærmere 31.000 nye boliger i fylket, sier Karstensen.

Prognosene viser at det er husholdningskategoriene aleneboende og par uten barn som får den største økningen, og derfor vil behovet for boligblokker og rekkehus/ tomannsboliger øke mest i årene som kommer.

Karstensen understreker at metoden som benyttes for å anslå boligbehovet i framtiden har sine klare begrensninger, og er hovedsakelig basert på den framskrevne befolkningsmengden.

Prognoser for arbeidslivet

Flere innbyggere fører også til økt behov for arbeidsplasser. Fylkeskommunen forventer at arbeidsstyrken i Buskerud vil vokse med om lag 27.000 personer fram mot 2030.

- En aldrende befolkning og flere pensjonister medfører at den yrkesaktive delen av befolkningen øker mindre gjennom hele prognoseperioden sett i forhold til den ikke-yrkesaktive delen, forklarer Karstensen.

- Rundt 2020 ser det ut til at vi for første gang får færre yrkesaktive enn ikke- yrkesaktive, avslutter Espen Karstensen.

Ved spørsmål i forbindelse med rapportene:
Espen Karstensen (Espen.ka...@bfk.no) tlf. 32 80 86 67
Amarjit Singh (Amarjit...@bfk.no) tlf. 32 80 87 84


Publisert 5. februar 2014, oppdatert 5. februar 2014.