Fortsatt økning i antall arbeidsplasser

Antall arbeidsplasser i Buskerud fortsetter å vokse raskere enn ellers i landet, viser rapport fra Telemarksforskning.

Her kan du lese rapporten Regional analyse for Buskerud 2014

Det var 17,6 prosent flere arbeidsplasser i Buskerud i 2013 sammenliknet med antallet i 2000, viser rapporten som Telemarksforskning har utarbeidet for Buskerud fylkeskommune.

- Veksten i Buskerud har vært høyere enn veksten på landsbasis, sier Amarjit Singh (bildet) i utviklingsavdelingen i fylkeskommunen.

Singh viser til at antall arbeidsplasser i Norge økte med 15,8 prosent fra 2000 til 2013.

Amarjit Singh

Næringslivsvekst i regionene

I rapporten framstår Buskerud som et attraktivt fylke for basisnæringer. Basisnæringer omfatter blant annet omfatter industri og teknologiske tjenester.

Utviklingen i antall arbeidsplasser i basisnæringene har vært mye bedre enn bransjestrukturen skulle tilsi. Det er utviklingen i industrien i Kongsberg som spesielt har bidratt til dette.

Næringsutviklingen i Buskerud har vært ganske ulik blant regionene. Vestviken (Lier/Røyken/Hurum) har hatt klart høyest vekst.

I 2013 var det 35,2 prosent flere arbeidsplasser i privat sektor i Vestviken enn det var i 2000.

Kongsberg/Numedal har også hatt en vekst som er høyere enn landsgjennomsnittet.

- Rapporten viser at veksten i Kongsberg/Numedal skyldes veksten i Kongsberg. De øvrige kommunene i regionen, Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, har hatt arbeidsplassnedgang etter 2008, forklarer Singh.

Drammensregionen (Drammen/nedre Eiker/Øvre Eiker) har hatt en utvikling i privat sektor som er tilnærmet lik utviklingen på landsbasis.

- I Drammensregionen har veksten i Øvre og Nedre Eiker kompensert for nedgangen i Drammen, fortsetter han.

Midt-Buskerud (Modum/Krødsherad/Sigdal) har hatt en jevn utvikling etter finanskrisen, mens Ringerike/Hole og Hallingdal har tapt arbeidsplasser i privat sektor etter 2008.

- Rapporten viser at at kommunene innad i regionene har ulik utvikling. Det er kommuner med vekst og kommuner med nedgang i hver region, sier Singh.

35 000 flere innbyggere i dag enn i år 2000

I Buskerud har Vestviken hatt sterkest befolkningsvekst i perioden Telemarksforskning har målt for.

Befolkningen i Vestviken har økt med 20,1 prosent fra 2000 til 2014.

Befolkning i regionene

Drammensregionen har også hatt sterk vekst. Det var 18,8 prosent flere innbyggere i Drammensregionen i 2014 enn i 2000.

Veksten i Kongsberg/Numedal har vært omtrent like høy som veksten på landsbasis.

Ringerike/Hole og Midt-Buskerud har vokst, men veksten har vært lavere enn den nasjonale veksten.

Hallingdal hadde befolkningsnedgang fram til 2008, men det har vært en svak vekst deretter, og i 2014 var folkemengden i Hallingdal omtrent lik som i 2000.

Flyttemønstrene

I regional utvikling er man spesielt opptatt av flyttemønstrene. Telemarksforskning opererer med relativ flytting. Relativ flytting er nettoflytting til kommunen fratrukket nettoinnvandringen på landsbasis.

Norge har en netto innvandring på 2,7 prosent i denne perioden. Sju fylker har hatt en netto innflytting høyere enn dette.

Buskerud har hatt en nettoflytting på 3,6 prosent i den siste treårsperioden. I Norge er det bare Akershus som har hatt en høyere nettoflytting.

Siden nettoflyttingen til Buskerud har vært høyere enn nettoinnvandringen til landet som helhet, har Buskerud hatt positiv relativ flytting.


Publisert 26. februar 2015, oppdatert 26. februar 2015.