Fylkeskommunen med ny tilskuddsordning

- Endringer i klima er en av vår tids største utfordringer. Nå vil Buskerud fylkeskommune gi tilskudd til prosjekter som fremmer grønn vekst i næringsliv og offentlig forvaltning.

Grønn vekst handler om å forene økonomisk utvikling og miljø, slik at når verdiskapningen øker så reduseres miljøbelastningen.

- Mulighetene for grønn vekst i Buskerud er betydelige.

Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget

Buskerud fylkeskommune har nå satt av 2,9 millioner kroner i år til et såkalt «Grønn vekst-program».

Det tas sikte på å bevilge støtte til 6 - 8 prosjekter inneværende år.

- Fylket vårt har store muligheter for verdiskaping som gir en økning i økonomisk aktivitet og innovasjon, og en nedgang i miljøbelastning, mener Hanne Lisa Matt (MDG), leder av hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i fylkeskommunen.

Hensikten med å etablere «Grønn vekst – programmet» er; å påvirke kunnskapsbyggingen, identifisere muligheter og hindringer, mobilisere ressurser, skape oppslutning, stimulere entreprenørskap og utvikle markeder.

Bakteppet for fylkeskommunens etablering er blant annet regjeringens fremlegging av nasjonal strategi for bioøkonomi og oppnevning av ekspertutvalget for grønn konkurransekraft i 2015.  

- Klima og miljø er en av vår tids største utfordringer og vi trenger en plan på hvordan vi kan kutte utslipp samtidig som vi sikrer framtidig velferd, arbeidsplasser og livskvalitet.

Hanne Lisa Matt (MDG) 

- Jeg er sikker på at Buskerud vil ha store konkurransefortrinn i framtiden ved å jobbe målrettet for kunnskapsbygging og en grønnere økonomi, sier Matt.

- Det handler om å utvikle det vi har, og skape noe nytt, fortsetter hun.

Programmet gir offentlig støtte til både forprosjekter og hovedprosjekter.

Aktører som kan søke tilskudd er; alle relevante aktører / aktørgrupper, klynger og nettverk, FoU-miljøer, utdanningsinstitusjoner, innovasjonsmiljøer og kommuner, gjerne i samarbeid med bedrifter og/eller kommuner.

Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene.

- Jeg er spesielt glad for at programrådet som skal behandle innkomne søknader vil være bredt sammensatt med folk fra næringslivet, det regionale partnerskapet og fylkeskommunen, sier hun.

- Vi trenger både spesialisert og fagovergripende kunnskap og tett samarbeid på tvers av aktørene for å lykkes, avslutter Hanne Lisa Matt.


Publisert 3. februar 2017, oppdatert 3. februar 2017.