Innsigelse til ny reguleringsplan for Gulskogen senter

«Reguleringsplanen er i strid med Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur og Areal- og transportplan for Buskerudbyen. Planen løser ikke utfordringene med trafikksituasjonen i området.»

Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Guldlisten 35 og 20, Gulskogen senter, ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 19. desember

Buskerud fylkeskommune er høringspart og politikerne i fylkesutvalget vedtok onsdag 7. desember fylkeskommunens høringssvar.

Planforslaget berører regional plan og fylkeskommunalt veisystem og fylkesutvalget vedtok en innsigelse til forslaget til reguleringsendring.

- I stedet for at Gulskogen senter retter seg etter regulering, så har Drammen kommune lagt opp til at det er reglene som skal innrette seg etter Gulskogen. Det er vi sterkt kritiske til.

Anders Wengen (V)

Vedtak i fylkesutvalget: 8 for (Ap/Sp/V/SV) 7 mot (H/KrF/Frp)

1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til detaljreguleringsplanen på bakgrunn av at:
a. planen er i strid med Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur
b. forslag til endring og utvidelse av reguleringsplanen er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2.
c. forslag til reguleringsendring legger opp til at behov for økt kapasitet på kommunalt vegsystem som igjen vil kreve økt kapasitet på overordnet fylkeskommunalt vegnett
d. planen er i strid med hovedmålsettingen i Areal og transportplan for Buskerudbyen. Hovedmålsettingen forsterkes gjennom krav om en byutredning for å oppnå at trafikkveksten i byene tas gjennom kollektiv, sykkel og gange.

2. Fylkesutvalget mener at fylkeskommunen ikke kan legge opp til investeringer i overordnet vegnett for å imøtekomme framkommelighetsproblemer inn til et kjøpesenter. 

3. Fylkesutvalget vil understreke at reguleringsendringen ikke løser de grunnleggende utfordringer rundt trafikk, miljø, framkommelighet og kollektivtransport. Utfordringene bør ses i sammenheng med kommende planprosesser for Gulskogen nord og Gulskogen stasjon.

Reguleringsplan Gulskogen senter kart


Publisert 7. desember 2016, oppdatert 7. desember 2016.