Mer innovasjon og utvikling

Utlysning av midler til innovasjon. Fylkeskommunen har mottatt flere søknader enn forventet. Det viser et klart behov for støtte som kan mobilisere til mer innovasjon og utvikling.

Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur vedtok tidligere i år å etablere "Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud".

Første runde med utlysning av programmidler var i sommer, med søknadsfrist 1. oktober. Det kom inn i alt 19 søknader – langt fler enn forventet. Dette viser at det er et klart behov for midler som kan mobilisere til mer innovasjon og utvikling.

Det regionale innovasjonsprogrammet har to hovedformål:

  • Å styrke næringslivets innovasjonsevne, FoU-aktivitet og konkurransekraft.
  • Styrke innovasjonsevne og FoU-aktivitet i offentlig sektor, med hovedvekt på kommunesektoren.

Programmet er ment å være en mulighet for ulike typer aktører i Buskerud, som for eksempel utdanningsinstitusjoner, FoU-miljøer, organiserte bedriftsnettverk, kommuner og regionråd.

Det er særlig prosjekter innenfor temaområdene reiseliv og opplevelsesnæringer, helse og omsorg, miljø og energi samt systems engineering som vil bli prioritert. Prosjekter innenfor andre temaområder vil imidlertid også kunne komme i betraktning.

Det er oppnevnt et eget råd for innovasjonsprogrammet med medlemmer fra både næringsliv og offentlig sektor. Programrådet skal vurdere søknader og foreslå en prioritering av prosjekter som skal støttes. Endelig beslutning om tildeling av støtte gjøres av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur.

Tildeling av programmidler for 2014 skjer i hovedutvalgets møte 20. november. Basert på programrådets prioriteringer har utviklingssjefen foreslått at følgende prosjekter støttes i denne omgang:

  • "Tilrettelegging og universell utforming" (søker: Papirbredden Innovasjon)
  • "Helsetjenesteinnovasjon i Ål kommune" (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
  • "Fritid 123 – Helsefremmende fritid for flere" (Modum kommune)
  • "Innovasjonsprogram for små og mellomstore bedrifter" (Kongsberg Næringsforum)
  • "Mountain Resort Communities Development" (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)

Publisert 10. november 2014, oppdatert 10. november 2014.